helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Ogólne warunki zakupu

owz2023
OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU GRUPY KANSAI HELIOS

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej “OWZ”) mają zastosowanie do wszystkich czynności zakupowych (zamówienia, odbiór towarów, itd.) produktów, materiałów, części, usług i tym podobnych (“Towary”) ze strony Kansai Helios Poland Sp. z o.o. (zwany dalej „Klientem”) wobec Dostawcy. Wszelkie dodatki lub zmiany w OWZ, zwłaszcza zmiany OWZ ze strony Dostawcy, wymagają wyraźnej pisemnej zgody ze strony Klienta. Wraz z przyjęciem zamówienia, Dostawca akceptuje niniejsze OWZ i jest nimi prawnie związany.

1. Oferta i zamówienie

Otrzymane oferty są bezpłatne i wiążące. Muszą ściśle odpowiadać żądaniom Klienta. Jeśli oferta ze strony Dostawcy różni się – wliczając w to niewielkie różnice – od żądania Klienta, Dostawca zawiadomi o tym Klienta.

 

Zamówienie Klienta zostanie złożone pisemnie lub przesłane drogą elektroniczną.

 

W ciągu trzech dni od otrzymania zamówienia od Klienta, Dostawca potwierdzi otrzymane zamówienie na piśmie lub prześle potwierdzenie drogą elektroniczną, podając dokładną datę dostawy. Po upłynięciu terminu potwierdzenia (data decyzji: data otrzymana przez Klienta), Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia (bez podstaw do roszczeń ze strony Dostawcy). Jeśli potwierdzenie zamówienia nie jest wykonalne ze strony Dostawcy ze wspomnianym terminem trzech dni, Dostawca zapobiegawczo dostarczy Klientowi pisemne zawiadomienie we wspomnianym terminie, wskazując wiążący termin, w którym Klient otrzyma
potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Klient, wedle własnego uznania, będzie wówczas uprawniony do akceptacji nowego terminu lub anulowania zamówienia (bez podstaw do roszczeń ze strony Dostawcy).

 

Jeśli potwierdzenie przyjęcia zamówienia różni się – wliczając w to drobne różnice – od zamówienia Klienta, Dostawca zawiadomi o tym Klienta i uzyska jego wyraźną, pisemną zgodę za wprowadzenie zmian. W dowolnej chwili (bez podstaw do roszczeń ze strony Dostawcy), bez konieczności uzyskania zgody, Klient jest uprawniony do odrzucenia towarów niezgodnych z treścią zamówienia, nawet jeśli różnice są niewielkie (nie wlicza się wyjątku przewidzianego w Art. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. ).

2. Ceny

Jeśli nie ustalono inaczej, ceny określone w danym zamówieniu Klienta obowiązują dla danej dostawy i zawierają wszystkie opłaty celne i koszty dodatkowe, w tym również koszty opakowania i transportu. Ceny określone w zamówieniu nie zawierają podatku VAT. Ceny uznaje się za stałe i wszelkie mechanizmy czy klauzule zmiany cen wymagają uprzedniej zgody w formie pisemnej. Wzrost cen – z dowolnej przyczyny – jest wyraźnie wykluczony.

 

Płatność pełnej należnej kwoty powoduje wypełnienie obowiązku przeniesienia stosownych praw na Klienta.

3. Miejsce wykonania

Miejscem wykonania i płatności jest siedziba Klienta, chyba że ustalono inaczej na piśmie.

4. Ilość

Dostawca powiadomi Klienta o sytuacji, w której ilość towarów będzie inna niż uzgodniona. Ilość towarów nie może różnić się o więcej niż 10% przy dostawie, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Klienta. Dostawy częściowe są możliwe, jeśli zostaną uprzednio zatwierdzone pisemnie przez Klienta.

5. Jakość

Dostawca gwarantuje Klientowi, że dostarczane towary spełniają oczekiwane i uzgodnione warunki jakościowe, warunki wykonania i specyfikacje wymienione w ofercie Dostawcy mogą być wykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez Klienta. Dostawca zapewni Klientowi odpowiednie dokumenty stwierdzające jakość. Okres trwałości i warunki magazynowania będą jasno wynikać ze specyfikacji. W chwili przyjęcia, towar musi posiadać przynajmniej 75% całości okresu trwałości.

 

Karty charakterystyki produktu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza przepisami REACH.

 

Dostawca jest zobowiązany do zgłaszania Klientowi wszelkich zmian w specyfikacji lub karcie charakterystyki produktu.

 

W przypadku zmian wprowadzonych w składzie produktu lub sposobie produkcji, które mogłyby wpłynąć na zmianę uzgodnionych parametrów jakościowych lub sposobu użytkowania (instalacji) produktów, Dostawca jest zobowiązany do informowania Klienta o wspomnianych zmianach i uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ze strony Klienta.

6. Podwykonawcy / Dostawcy / Osoby trzecie; Audyty

Jeśli Dostawca chce skorzystać z usług podwykonawców, dostawców lub osób trzecich, wymaga to uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Klienta, a Klient nie jest zobowiązany podawać powodów odmowy udzielenia takiej zgody. Dostawca korzystać będzie z usług wyłącznie tych podwykonawców, dostawców i osób trzecich, którzy gwarantują technologicznie bezbłędne i terminowe wykonanie usługi. Niezależnie od powyższego, wszystkie zobowiązania Dostawcy pozostają niezmienione nawet po uzyskaniu zgody. W zakresie korzystania z usług podwykonawców, dostawców i osób trzecich, Dostawca ponosi odpowiedzialność w tym samym stopniu (również w odniesieniu do przewinień podwykonawcy, dostawcy i osoby trzeciej), jak w przypadku własnych usług.

 

Jeśli zajdzie taka konieczność, Klient i jego klienci uprawnieni są do przeprowadzenia kontroli u Dostawcy i jego podwykonawców, dostawców i osób trzecich, z których usług Dostawca korzysta w realizacji umowy, a Dostawca jest zobowiązany do umożliwienia dostępu do terenu danego zakładu na ich wniosek. Dostawca upewni się, że prawo Klienta do prowadzenia kontroli i obowiązek umożliwienia dostępu do terenu stosownego zakładu będzie również dotyczyło jego wspomnianych podwykonawców, dostawców i osób trzecich.

7. Opakowanie i oznakowanie

Klient nie ponosi odpowiedzialności za otrzymane opakowania; jednakże, Klient może dokonać zwrotu opakowań zwrotnych na koszt Dostawcy.

 

Oznakowanie niebezpiecznych produktów chemicznych powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami danego kraju, przepisami UE oraz przepisami REACH, w tym, między innymi, DYREKTYWĄ 94/62/WE o opakowaniach i odpadach po opakowaniach oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie transportu (opakowania certyfikowane) dotyczące użytego środka transportu (ADR, IMDG, IATA, …). Otrzymane towary muszą być oznaczone jako zarejestrowane w REACH lub zwolnione. Jeśli stosuje się zwolnienie, np. przez przekroczenie taśmy ilościowej, Dostawca lub „wyłączny przedstawiciel” mianowany przez Dostawcę dokona rejestracji towarów (na własny koszt) i zapewni stosowną dokumentację.

 

Dostawca jest zobowiązany przygotować towary dostarczane Klientowi w sposób poprawny i całkowicie zgodny z obowiązującym prawem. Klient może żądać od dostawcy specjalnego oznakowania towarów i odrzucić towary jako wadliwe w przypadku braku oznakowania w uzgodniony sposób.

8. Ubezpieczenie

Wszystkie przesyłki objęte będą ubezpieczeniem transportowym, w ramach ogólnej polisy ubezpieczeniowej Dostawcy. Dostawca na swój koszt uzyska ubezpieczenie u uznanych, wypłacalnych ubezpieczycieli, które to ubezpieczenie obejmować będzie wszelkie roszczenia wynikająca z odpowiedzialności za szkody towarowe lub uszkodzenia ciała, roszczenia wynikające z naruszenia praw osób trzecich, oraz odpowiedzialności za wycofanie wadliwego produktu. Wysokość ubezpieczenia będzie adekwatna do wartości i sposobu wykorzystania umownych towarów i usług, przy maksymalnej kwocie ubezpieczenia nie mniej niż 5 milionów EUR na rok. Na żądanie, Dostawca przedstawi Klientowi dowód zakupu ubezpieczenia u ubezpieczyciela. Jeśli Klient dokona kontroli dowodu zakupu ubezpieczenia lub odstąpi od żądania okazania takiego dowodu, w żadnym wypadku nie oznacza to zwolnienia Dostawcy z obowiązku uzyskania ubezpieczenia. Co więcej, fakt istnienia polisy ubezpieczeniowej w żaden sposób nie zmniejsza ani ogranicza zobowiązań i odpowiedzialności Dostawcy wynikających z zawartej umowy. Jeśli dojdzie do incydentu objętego ubezpieczeniem względem towarów, Klient i Dostawca udzielą sobie wzajemnie wszelkich niezbędnych informacji w zakresie okoliczności i zdarzeń związanych z incydentem. Dostawca niniejszym przenosi na Klienta wszelkie uprawnienia wynikające z polisy ubezpieczeniowej a związane z incydentem. Dostawca poinformuje ubezpieczyciela o wspomnianym przeniesieniu praw i, w wymaganym zakresie, uzyska zgodę na przeniesienie. Płatności otrzymane przez Klienta wynikające z uprawnień w ramach polisy ubezpieczeniowej i przeniesione na niego zostaną zestawione z roszczeniami wobec Dostawcy wynikającymi z incydentu i użyte w ich rozliczeniu.

9. Przyjęcie towarów i roszczenia

Termin dostawy / okres dostawy uzna się za dotrzymany po dostarczeniu towarów pod uzgodniony adres. Towary mogą zostać dostarczone jedynie w dzień roboczy, od poniedziałku do piątku (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy w kraju siedziby Klienta) w godzinach 8.00 do 16.00], chyba, że strony uzgodnią inaczej na piśmie. Odbiór przez Dostawcę wadliwych towarów odbywać się będzie według podobnego rozkładu.

 

Wymagane są następujące dokumenty załączone do dokumentów przewozu:
√ Dowód dostawy wraz ze specyfikacją zgodnie z partią lub faktura,
√ Certyfikat z analizy użytych materiałów,
√ Dokument z kontroli wagi u Dostawcy w przypadku towarów dostarczanych w zbiornikach,
√ List przewozowy CMR dla dostaw lub eksportu wewnątrzwspólnotowego,
√ EUR.1 lub faktura z deklaracją preferencyjnego pochodzenia w przypadku towarów importowanych ze źródła
preferencyjnego lub, odpowiednio, deklaracją pochodzenia preferencyjnego dla towarów krajowych.

 

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi wszystkie niezbędne informacje i oświadczenia zgodnie z obwiązującym prawem w zakresie obowiązku Klienta do zgłoszenia: -akcyzy; -Intrastat; -opakowań i opakowań na odpady; -zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, koszty i wydatki (koszty przestoju, koszty manewrowe, koszty przesunięć magazynowych, itd.) poniesione przez Klienta w wyniku niewywiązania się ze wspomnianego obowiązku.

 

Dokumenty dostawy są obowiązkową częścią każdej dostawy. Wszystkie dokumenty muszą zawierać numer zamówienia Klienta i nazwę handlową towarów. Integralną częścią dokumentacji dostawy wszystkich surowców jest Certyfikat z analizy, który stanowi podstawę do odbioru jakościowego surowców. Jeśli stwierdzony poziom jakości nie będzie odpowiadał poziomowi określonemu w Certyfikacie z analizy, koszty testowania zostaną pokryte przez Dostawcę. W przypadku dostawy więcej niż dwóch różnych partii jednego zamówionego materiału, koszty dodatkowego testowania zostaną pokryte przez Dostawcę, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

 

Przed wysyłką Dostawca dokona inspekcji towarów. Klient dokona sprawdzenia dokumentów przewozowych w zakresie ilości towarów i opakowania i poinformuje Dostawcę na piśmie o ewentualnych brakach lub nadwyżkach ilościowych oraz widocznych defektach w ciągu 10 dni od ich wykrycia. Po otrzymaniu zawiadomienia, Dostawca udzieli odpowiedzi pisemnej w ciągu 24 godzin. Dostawca poinformuje Klienta o przyczynach niezgodności i podjętych czynnościach w celu zapobiegania powtórnym niezgodnościom.

 

W przypadku, gdy jakość towarów jest niezadowalająca lub dostawa towarów jest opóźniona, Klient nie będzie zobowiązany do przyjęcia lub opłacenia wspomnianych towarów, co również ma zastosowanie w przypadku dostaw częściowych, jeszcze nie zakończonych. Jeśli Klient odrzuci towary, poinformuje o tym Dostawcę, a Klient będzie mógł zwrócić odrzucone towary na koszt i ryzyko Dostawcy. Do czasu przejęcia przez Klienta towarów przez wysłanie odpowiednich dokumentów, koszt i ryzyko magazynowania towarów leżą po stronie Dostawcy.

 

Konsekwencje przestoju w produkcji, wynikającego ze złej jakości dostarczonych towarów lub opóźnionej dostawy, leżą po stronie Dostawcy, niezależnie od udziału Dostawcy we wspomnianej niezgodności towarów lub opóźnieniu. Koszty obliczane są dla każdego przypadku osobno, a podstawą są straty w obrotach wynikające ze zmniejszonej ilości produkcyjnej, przestojów produkcyjnych lub nadzwyczajnych zmian i dodatkowej pracy wynikającej ze złej jakości lub opóźnienia.

10. Terminy dostawy i opóźnienia

Uzgodnione terminy i okresy dostaw są wiążące. Jeśli nie uzgodniono inaczej na piśmie, termin dostawy to data widniejąca na potwierdzeniu zamówienia przez Dostawcę. Termin dostawy / okres dostawy uznaje się za dotrzymany gdy towary zostaną dostarczone / usługi wykonane pod adresem umieszczonym w zamówieniu.

 

Dostawca niezwłocznie poinformuje Klienta na piśmie o niemożności terminowej dostawy wszystkich towarów lub ich części, jeśli będzie miał tego świadomość. Jednocześnie poinformuje Klienta o przyczynach i spodziewanej długości opóźnienia. Gdy tylko powiadomienie zostanie wysłane, Klient, wedle własnego uznania, będzie uprawniony do wycofania się całości lub naruszonej części umowy i do żądania zapłaty odszkodowania na podstawie niewywiązania się ze zobowiązań.

 

W przypadku opóźnionej dostawy, wliczając w to przypadki, gdy opóźnienie dotyczy tylko części towarów – Klient może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości opóźnionych towarów za każdy dzień opóźnienia, przy maksymalnej wartości 10% całkowitej wartości opóźnionych towarów. Klient może dochodzić dodatkowych odszkodowań wykraczających poza wspomniane opóźnienie, niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia wspomnianej dostawy. Klient może również podjąć działania w celu otrzymania dostawy zastępczej od innego dostawcy (zakup pokrywający).

 

Jeśli istnieją wyraźne postanowienia, że towary muszą zostać dostarczone w konkretnym dniu (transakcja ze stałą datą), w przypadku opóźnienia Klient jest uprawniony do wycofania się z umowy bez ustalenia innego terminu i do roszczeń odszkodowawczych. Jeśli Klient się wycofa, nie będzie to stanowiło podstawy dla Dostawcy do wysuwania roszczeń.

 

Przyjęcie opóźnionej dostawy przez Klienta nie stanowi zrzeczenia się z praw do odszkodowań lub praw gwarancyjnych.

11. Opłaty

Jeśli nie uzgodniono inaczej w danym przypadku lub nie jest to zaznaczone inaczej w obowiązujących przepisach, wszystkie opłaty celne i inne, związane z towarami, są pokrywane przez Dostawcę. Warunek ma również zastosowanie w przypadku, gdy Klient musi uzyskać międzynarodowy certyfikat importowy w celu importowania wspomnianych towarów.

12. Faktury i płatności

Okres płatności rozpoczyna się z dniem otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

Wszystkie faktury za dostarczone towary do zamówienia zostaną przesłane do adresata celem otrzymania płatności, chyba, że osoba lub firma, na którą adresowane jest zamówienie, powiadomi Dostawcę o innym stanie faktycznym, przed dostawą.

 

Fakturę należy wystawić nie później niż do końca miesiąca, w którym dokonano dostawy objętej wystawioną faktura. Faktury zostaną uznane za poprawnie wystawione tylko wówczas, gdy będą zgodne z lokalnymi przepisami o podatku VAT. Faktury zawierające błędy lub uchybienia arytmetyczne lub materialne nie zostaną uznane za przeznaczone do opłacenia. W takich przypadkach okres płatności rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury. Płatność nie stanowi potwierdzenia, że towary zostały dostarczone na czas, są wolne od defektów, oraz zrzeczenia się praw gwarancyjnych czy prawa do roszczeń odszkodowawczych.

 

Klient jest uprawniony do używania płatności, wymaganych od niego lub od podmiotu zrzeszonego, w celu bilansowania rozliczeń, lub do wstrzymywania wspomnianych płatności. Dostawca powstrzyma się od przenoszenia swoich roszczeń wobec Klienta na osoby trzecie lub nadawania osobom trzecim prawa do otrzymywania należnych mu płatności od Klienta, chyba, że Klient wyrazi na to pisemną zgodę. Co więcej, Dostawca nie jest uprawniony do używania własnych roszczeń w celu bilansowania rozliczeń względem roszczeń Klienta.

13. Pochodzenie towarów

Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi aktualne potwierdzenie pochodzenia towarów, najpóźniej w trakcie dostawy. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć krótkoterminowe i długoterminowe deklaracje Dostawcy dla produktów o pochodzeniu preferencyjnym, w których zawarte będą informacje o taryfie celnej dla dostarczonych towarów. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi stosowną deklarację nawet gdy towary nie mają pochodzenia preferencyjnego.

14. Gwarancja

W przypadku niezgodności towarów, Klient będzie uprawniony do dokonania wyboru między wymianą a naprawą w terminie ustalonym przez Klienta. Dostawca również podejmuje się dokonania korekty defektów również w trybie wielozmianowym lub w nadgodzinach lub według stawki godzinowej, jeśli jest to konieczne z pilnych powodów operacyjnych ze strony Klienta, i jest osiągalne dla Dostawcy. Klient nie jest zobowiązany do podjęcia więcej niż 1 (jednej) próby wymiany lub naprawy celem korekty defektu. W przypadku towarów objętych gwarancją, okres gwarancyjny zostanie rozpoczęty na nowo. W przypadku poważnych niezgodności,
Klient będzie miał prawo anulować lub otrzymać zniżkę. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące dla ruchomości i 60 miesięcy dla nieruchomości licząc od dnia odbioru przez Klienta. Dostawca jest zobowiązany przygotować dowód zgodności, okazywany w chwili odbioru przez Klienta.

 

Ponadto, Dostawca gwarantuje, że towary nie są obciążone prawami osób trzecich i zostały wyprodukowane, nabyte i wpuszczone na rynek bez naruszenia wymogów niejawności, praw własności przemysłowej czy innych praw ochronnych bądź zasad uczciwej konkurencji. Co więcej, Dostawca gwarantuje, że korzystanie z towarów umownych nie spowoduje naruszenia, w całości lub częściowo, bezpośrednio lub pośrednio, praw własności przemysłowej lub intelektualnej osób trzecich, oraz że korzystanie z towarów umownych nie spowoduje nieupoważnionego ujawnienia tajemnicy handlowej lub biznesowej ani innych informacji niejawnych osób trzecich.

 

Jeśli osoba trzecia skieruje oskarżenie w kierunku Klienta, że jej prawa zostały naruszone w wyniku korzystania z towarów i wysunie roszczenie (np. roszczenie o zaprzestanie lub roszczenie odszkodowawcze), Dostawca uzyska wymagane prawa do korzystania dla Klienta przez sporządzenie umowy licencyjnej. Jeśli nie zostanie to zrobione w rozsądnym terminie, wówczas Klient, wedle własnego uznania, będzie miał prawo wycofać się z umowy lub żądać współmiernej obniżki cen i stosownego odszkodowania.

15. Siła Wyższa

Przypadki siły wyższej dają Stronie nią dotkniętej prawo do zawieszenia wywiązywania się ze zobowiązań na czas wystąpienia przeszkód wraz z zasadnym okresem rozruchu po ustaniu przeszkód. Jeśli okres zawieszenie w wyniku wystąpienia siły wyższej będzie dłuży niż trzy miesiące, druga Strona jest uprawniona do wycofania się z transakcji.

 

Przypadki siły wyższej obejmują, między innymi: wszystkie przypadki klęki żywiołowej, takie jak trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, mróz, burze, powodzie; poza tym wojna, zmiany w przepisach, interwencje władz, przejęcie; także przeszkody jak wybuch, pożar, strajk, sabotaż i wszystkie inne przypadki uznawane za niemożliwe do uniknięcia lub przewidzenia, którym można zaradzić jedynie przez poświęcenie nadmiernej ilości środków i narzędzi handlowych.

16. Postępowanie zgodne z prawem, postępowanie antykorupcyjne

Dostawca oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się wobec Klienta, że w związku z każdą transakcją, Dostawca i jego pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy, podmioty zrzeszone i inne osoby działające w imieniu Dostawcy postępują zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami prawa i rozporządzeniami obowiązującymi w obszarze, w którym jest Dostawca, w zakresie środowiska naturalnego, warunków socjalnych i pracy, pożarów, BHP i kwestii pracowniczych, oraz zgodnie z niemiecką Ustawą o Łańcuchach Dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG). Dostawca w szczególności gwarantuje, że w trakcie całego procesu produkcyjnego nie wykorzystywana jest praca dzieci a zatrudnienie odbywa się zgodnie z przepisami danego kraju o minimalnym wieku pracowników. Dostawca oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się wobec Klienta, że w związku z każdą transakcją ani Dostawca ani jego pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy, podmioty zrzeszone i inne osoby działające w imieniu Dostawcy:

  • nie podjął i nie podejmie działań które były lub mogłyby być działaniem przestępczym według obowiązujących przepisów i rozporządzeń, w tym, bez ograniczeń, przepisów o sankcjach, antykorupcyjnych, przeciw praniu pieniędzy, przepisów podatkowych; lub
  • nie zrobił i nie zrobi niczego, co mogłoby narazić Klienta lub podmioty zrzeszone na naruszenie przepisów o sankcjach, antykorupcyjnych, przeciw praniu pieniędzy, przepisów podatkowych.

Dostawca oświadcza, zapewnia i zobowiązuje się wobec Klienta, że w związku z każdą transakcją, ani Dostawca ani jego pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy, podmioty zrzeszone i inne osoby działające w imieniu Dostawcy nie upoważniły, oferowały, obiecały, opłaciły lub przekazały, ani nie będą, upoważniać, oferować, obiecywać, opłacać lub przekazywać korzyści finansowych lub innych na rzecz lub na korzyść członkom władz lub osobom prywatnym (i) w celu zachęcenia lub nagrodzenia osoby za postępowanie niewłaściwe w związku z pełnioną przez nią funkcją lub (ii) co stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów.

 

Klient może rozwiązać każdą transakcję ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym wypowiedzeniem, w wyniku naruszenia kluczowych warunków przez Dostawcę, bez kierowania sprawy do rozstrzygnięcia sądowego, w przypadku gdy:

  • Dostawca lub jego pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy, podmioty zrzeszone i inne osoby działające w imieniu Dostawcy dopuścili się (lub Klient ma uzasadnione podejrzenia, że tak jest) naruszenia przepisów o sankcjach, antykorupcyjnych, przeciw praniu pieniędzy, przepisów podatkowych;
  • Dostawca dopuścił się (lub Klient ma uzasadnione podejrzenia, że tak jest), naruszenia dowolnej deklaracji, gwarancji czy zobowiązania udzielonych przez Dostawcę w Punktach 1) do 3) tego Artykułu, bez względu na to, czy wspomniane naruszenie jest minimalne i z charakteru trywialne lub jeśli, w dowolnej chwili, deklaracje, gwarancje czy zobowiązania udzielone przez Dostawcę w Punktach 1) do 3) tego Artykułu są nieprawdziwe i precyzyjne pod każdym względem;
  • Dostawca lub jego pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy, podmioty zrzeszone i inne osoby działające w imieniu Dostawcy popełnili przestępstwo (inne niż wykroczenie drogowe); lub
  • Dostawca nie współpracuje w pełni w ramach audytu lub dochodzenia na podstawie Punktu 5) tego Artykułu.

 

Choć Klient zakłada, że Dostawca wywiązuje się ze swoich zobowiązań w ramach niniejszego Artykułu (i z tego względu nie ma obowiązku monitorować, kontrolować czy prowadzić audyt postępowania Dostawcy), Klient może, w rozsądnym czasie i po zawiadomieniu z zasadnym terminem, dokonać kontroli i/lub audytu postępowania Dostawcy pod kątem zgodności z Punktami 1) do 3) tego Artykułu a Dostawca zgadza się, że wspomniane Punkty są istotnymi warunkami każdej transakcji.

 

Dostawca będzie współpracował i udzielał wszelkich informacji i pomocy zasadnie żądanej przez Klienta w związku z monitorowaniem, kontrolą i/lub audytem prowadzonym na podstawie Punktu 5) tego Artykułu. Na wniosek Klienta Dostawca weźmie udział w szkoleniu jakie Klient będzie chciał przeprowadzić w związku z treścią Punktów 1) do 3) tego Artykułu lub zobowiązaniami Dostawcy wynikającymi z transakcji.

 

Dostawca będzie bronił, zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Klienta wobec roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie (wliczając w to kary pieniężne od instytucji państwowych, powiązane koszty i wydatki, w szczególności koszty reprezentacji prawnej) i wynagrodzi Klientowi wszystkie powiązane i wynikające szkody, koszty, wydatki oraz niekorzyści i/lub inne konsekwencje.

17. Prawa własności przemysłowej osób trzecich

Niezależnie od treści Artykułu 14 oraz od karygodności, Dostawca gwarantuje, że towary oraz korzystanie z nich nie narusza w sposób bezpośredni lub pośredni patentów, wzorów użytkowych, marek, znaków handlowych, nazw handlowych, zastrzeżonych wzorów, praw autorskich i innych praw ochronnych osób trzecich, w tym między innymi tajemnice handlowe i/lub biznesowe i know-how. Dostawca będzie bronił, zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Klienta wobec roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie (wliczając w to powiązane koszty i wydatki, w szczególności koszty reprezentacji prawnej) i wynagrodzi Klientowi wszystkie powiązane i wynikające szkody, koszty, wydatki oraz niekorzyści i/lub inne konsekwencje; zapis ten ma również zastosowanie do spraw powiązanych lub wynikających z pośredniego naruszenia praw patentowych.

18. Odszkodowania; odpowiedzialność za produkt

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez Dostawcę lub jego podwykonawców, dostawców lub inne strony, z usług których Dostawca korzysta do realizacji umowy, niezależnie od stopnia karygodności, i będzie bronił, zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Klienta wobec roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie (wliczając w to powiązane koszty i wydatki, w szczególności koszty reprezentacji prawnej). Roszczenia odszkodowawcze Klienta pokryją całość szkód, w tym między innymi utracone zyski i szkody następujące poniesione przez Klienta, jego partnerów umownych i/lub klientów końcowych, a jego partnerzy umowni i/lub klienci końcowi będą uprawnieni do wysuwania wspomnianych roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio wobec Dostawcy (umowa na korzyść osób trzecich). W przypadku wycofania wadliwego produktu przez Klienta lub jego klientów, Dostawca ponosi koszty takiej operacji niezależnie od stopnia karygodności, chyba, że zdoła udowodnić przez dostarczone produkty nie powinny podlegać wycofaniu. Dostawca gwarantuje, że pod względem konstrukcyjnym, produkcyjnym i instrukcyjnym produkty są wolne od defektów według definicji Ustawy o Odpowiedzialności za Produkt (tj. Gazeta Prawa Federalnego Republiki Austrii [BGBL] Nr 99/1988 (ze zmianami)) obowiązującej Klienta oraz innych obowiązujących postanowień na temat odpowiedzialności za produkt. Dostawca gwarantuje, że na podstawie poziomu wiedzy naukowej i technicznej istniejącego w czasie, gdy produkty były wprowadzane na rynek, w dostarczonych produktach nie wykryto defektów. Dostawca wyśle Klientowi pisemne zawiadomienie o planowanych zmianach w materiałach, procesach produkcyjnych oraz innych zmianach odnoszących się do produkcji i składu towarów. Dostawca powstrzyma się od wprowadzania wspomnianych zmian do czasu otrzymania wyraźnej pisemnej zgody ze strony Klienta, która to zgoda nie będzie bezzasadnie wstrzymywana bez zasadnego powodu. Dostawca dostarczy Klientowi wszelkie informacje (np. instrukcje obsługi, etykiety ostrzegawcze, atesty) niezbędne do dostarczenia produktów wolnych od defektów według definicji Ustawy o Odpowiedzialności za Produkt oraz innych obowiązujących postanowień na temat odpowiedzialności za produkt. Jeśli Dostawca podejmie wiedzę o nadchodzących okolicznościach, które mogłyby wywołać defekt produktu według definicji Ustawy o Odpowiedzialności za Produkt oraz innych obowiązujących postanowień na temat odpowiedzialności za produkt, natychmiast powiadomi o tym Klienta w formie pisemnej i wynagrodzi wszystkie koszty i wydatki związane z wycofaniem wadliwych produktów (jeśli zajdzie taka konieczność). Wszelkie ograniczenia względem zobowiązań Dostawcy wynikających z Ustawy o Odpowiedzialności za Produkt lub innych obowiązujących postanowień na temat odpowiedzialności za produkt, lub też wszelkie ograniczenia uprawnień Klienta do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z Ustawy o Odpowiedzialności za Produkt lub innych obowiązujących postanowień na temat odpowiedzialności za produkt, uznaje się za nieważne. Jeśli wobec Klienta wysuwane są roszczenia osoby trzeciej, Dostawca będzie bronił, zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Klienta wobec tych roszczeń. Dostawca poda nazwy producentów lub pierwotnych dostawców wadliwego produktu jeśli Klient wyrazi takie życzenie.

19. Poufność informacji

Dostawca jest zobowiązany do nieujawniania technicznych i handlowych informacji Klienta, w których posiadanie wejdzie w związku z realizacją umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Klienta. W szczególności nie należy ujawniać informacji poufnych. Za poufne uważa się następujące informacje, niezależnie czy odnoszą się do Klienta, jego podmiotów powiązanych, czy jego klientów / partnerów handlowych: wszelkie informacje, dokumenty, rysunki, dane, dane na nośnikach elektronicznych, procesy, etapy procesów, składy, formuły, maszyny, systemy, szablony, przedmioty, informacje rynkowe i marketingowe, informacje techniczne i
handlowe, tajemnice handlowe i biznesowe, informacje finansowe, modele biznesowe oraz procesy biznesowe i inne informacje objęte ochroną, które, przed czy po zawarciu umowy, zostały świadomie lub nieświadomie przekazane Dostawcy, w formie pisemnie, graficznej, wizualnej, elektronicznej lub przez przesłanie produktu lub próbki produktu, w trakcie wizyty służbowej lub w inny sposób, lub które przechodzą w strefę kontroli Dostawcy i/lub czego Dostawca jest świadomy, jak również wszelkie kopie lub informacje pochodne (zwane dalej „Informacje poufne”).

 

Za Informacje poufne nie uznaje się następujących: informacje, które w swojej całości i precyzyjnej strukturze i składzie swoich elementów były, w dniu ich ujawnienia, już powszechnie znane, co można udowodnić, bądź łatwo dostępne dla osób w kręgach, w których takimi informacjami się posługuje.

 

Uprzednia pisemna zgoda Klienta jest wymagana w każdym indywidualnym przypadku do ujawnienia Informacji poufnych lub wykorzystania Informacji poufnych dla celów własnych lub celów osób trzecich, niezależnie od tego, czy Informacje są wykorzystywane w całości czy częściowo, czy są modyfikowane, przetwarzane, czy stanową część innych informacji. Ma to również zastosowanie do publikacji naukowych. Co więcej, Dostawca będzie wykorzystywał Informacje poufne jedynie w związku z dostarczaniem towarów i w trakcie oraz po realizacji zamówienia nie będzie ich wykorzystywał do celów własnych lub celów osób trzecich, i będzie je obsługiwał w sposób umożliwiający mu zwrot Informacji poufnych po zakończeniu umowy. W szczególności, Dostawca nie będzie podejmował prób dokonywania odkryć lub wyciągania wniosków z Informacji poufnych, śledził informacji bazowych dla posiadanych Informacji, ani analizował ich przez obserwację, ocenę, analizę konstrukcji czy testowanie. Treść zamówień i prace z nimi związane również stanowią Informacje poufne i muszą mieć zachowany poufny charakter.

 

Dostawca udzieli dostępu do Informacji poufnych tylko tym pracownikom, którym bezpośrednio powierzono realizację zamówienia i których znajomość Informacji poufnych jest niezbędna do realizacji umowy, i którzy są związani uprzednie podpisaną umową o zachowaniu poufności. Dostawca upewni się, że wszystkie dokumenty i materiały, które mogą zawierać Informacje poufne Klienta są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich lub nieupoważnionych pracowników.

 

Dostawca potrzebuje wyraźnej pisemnej zgody w przypadku, gdy chce wskazać lub zwrócić uwagę na powiązanie biznesowe z Klientem w dowolnej publikacji.

 

Jeśli istnieją powody do podejrzeń o naruszenie niniejszych postanowień o poufności, Dostawca będzie zobowiązany udowodnić, że Informacje poufne były już wcześniej znane ogółowi społeczeństwa w dniu zawarcia umowy lub zostały ujawnione bez jego udziału i odpowiedzialności.

 

Wobec Klienta, Dostawca jest wspólnie i osobno odpowiedzialny wraz z trzecimi osobami, wobec których Informacje poufne zostały ujawnione przez Dostawcę, lub które ujawniły Informacje poufne wobec Dostawcy, za każde naruszenie niniejszych postanowień o poufności.

 

Dostawca niniejszym uznaje, że naruszenie zobowiązań zachowania poufności przez Dostawcę może doprowadzić do bezpośrednich, niemożliwych do naprawienia szkód, za które ustawowe odszkodowanie może być niewystarczające. Za każdy przypadek naruszenia postanowień tej umowy przez Dostawcę i/lub osobę, wobec której Dostawca ujawnił wspomniane Informacje, Dostawca zapłaci na rzecz Klienta odszkodowanie umowne w wysokości 50.000 EUR, niezależnie od innych roszczeń lub środków prawnych na rzecz Klienta. Linia obrony, według której szereg naruszeń należy traktować jak jedno ciągłe naruszenie jest wykluczona. Na tyle na ile jest prawnie dozwolone, odszkodowanie umowne nie będzie przedmiotem interwencji lub oceny sądu pod kątem stosowności i będzie niezależne od skali wyrządzonej szkody.

 

Klient nie ponosi odpowiedzialności za upewnienie się, że wykorzystanie Informacji poufnych nie narusza praw własności intelektualnej, praw autorskich i/lub innych praw osób trzecich oraz/lub za szkody wyrządzone Dostawcy lub osobom trzecim. Klient posiada pełną swobodę do wykorzystywania Informacji poufnych w dowolny sposób.

 

Niniejszy Punkt 19 nadal będzie obowiązywał po zakończeniu lub rozwiązaniu powiązań umownych.

20. Rozwiązanie umowy

Niezależnie od innych przyczyn rozwiązania umowy, o których mowa w niniejszych OWZ, Klient jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jeśli istnieją znaczące podstawy. Za znaczące podstawy uważa się w szczególności, co następuje:
a. Toczy się postępowanie upadłościowe wobec aktywów Dostawcy, lub rozpoczęcie postępowania upadłościowego zostało odrzucone ze względu na brak aktywów;
b. Istnieją okoliczności, które sprawiają, że poprawna dostawa towarów jest niemożliwa;
c. Sam Dostawca, lub osoba przez niego wykorzystywana do dostarczenia towarów narusza ważne postanowienia umowne lub zobowiązania związane z poufnością;
d. Powtarzające się opóźnienia w dostawie i/lub powtarzające się zgłoszenia gwarancyjne od klientów;
e. Zmiana w bezpośrednich lub pośrednich prawnych i handlowych środkach kontroli u Dostawcy (przejęcie kontroli);

 

Zakończenie wszystkich lub poszczególnych powiązań umownych nie wpływa na ważność Artykułów 14, 18, 17, 19 i wspomniane Artykuły pozostają w mocy po zakończeniu powiązań umownych.

21. Zgoda na przeniesienie powiązań umownych

Dostawca niniejszym zgadza się, że Klient może przenieść powiązania umowne w całości na podmiot powiązany Klienta (niezależnie od ilości udziałów). W takich przypadkach, na podstawie pisemnego zawiadomienia, podmiot powiązany wskazany przez Klienta przejmuje wszystkie zobowiązania i roszczenia wynikające z powiązania prawnego i obejmuje wszystkie prawa organizacyjne i inne prawa Klienta. Jednakże, Klient pozostaje wspólnie i osobno odpowiedzialny wobec Dostawcy w zakresie zobowiązań wynikających z powiązania umownego, w tym zapłatę wynagrodzenia.

22. Obsługa i ochrona danych

Dostawca jest poinformowany i zgadza się, że dane są przetwarzane przez oprogramowanie Klienta.

 

Jeśli Dostawca przetwarza dane osobowe dla i w imieniu Klienta w związku z dostarczaniem towarów, musi postępować zgodnie ze stosownymi przepisami, w tym z Ustawą o Ochronie Danych [DSG] (ze zmianami) oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE w zakresie, jakim ma zastosowanie dla Klienta. Zgodnie z powyższym, Dostawca zawrze umowę między kontrolerem a przetwarzającym według definicji z Art. 28 Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych UE. Co więcej, jeśli dane będą przekazywane – do Dostawcy lub jego podwykonawców – do odbiorcy położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i będzie to niezbędne dla realizacji umowy, Dostawca będzie zobowiązany do (i) zawarcia umów ze standardowymi zapisami UE lub umów i równoważnym szablonie wydanych przez Komisję Europejską, jako stosowne środki zabezpieczające według definicji z Art. 46 Paragraf 2 lit. c oraz d Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE, (ii) zgodzić się na stosowanie dodatkowych środków, jeśli będzie to wymagane, oraz (iii) dostarczyć Klientowi Ocenę Skutków Transferu Danych na żądanie.

23. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu są ważne dla podmiotów Kansai Helios zlokalizowanych w Polsce.

 

Jeśli jedno z postanowień niniejszych OWZ okaże się nieskuteczne, nieważne lub niemożliwe do egzekwowania, nie wpływa to na skuteczność, ważność i możliwość egzekwowania pozostałych postanowień. W takich przypadkach wspomniane postanowienie zostanie zastąpione takim, które w kwestii efektu ekonomicznego jest mu najbliższe znaczeniowo i nie jest nieskuteczne, nieważne lub niemożliwe do egzekwowania. To samo odnosi się do luk umownych.

 

Tam, gdzie OWZ odnoszą się do sformułowania “na piśmie” lub “w formie pisemnej” bez dalszych wskazań, należy to rozumieć jako albo podpisane przez obie strony, albo przesłane faksem, pocztą elektroniczną, lub systemem EDI (elektroniczna wymiana danych). Celem uzyskania ważności, wszelkie zmiany lub poprawki w niniejszych OWZ lub innych umowach między Klientem a Dostawcą muszą zostać wprowadzone pisemnie. To samo dotyczy odstąpienia od wymogów dotyczących formy pisemnej.

 

Wszelkie spory pomiędzy Dostawcą a Klientem rozstrzygane będą polubownie. W przypadku, gdy nie uda się osiągnąć porozumienia w ciągu dwóch miesięcy, spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Klienta lub, wedle wyłącznego uznania Klienta, przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy, polskie prawo ma zastosowanie, z wykluczeniem konfliktu prawnego między przepisami a Konwencją Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów („CISG”).

Niniejsze OWZ są opublikowane na stronie kansai-helios.pl i wchodzą w życie od dnia 01.01.2022.