helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Og贸lne warunki zakupu

owz2023
OG脫LNE WARUNKI ZAKUPU GRUPY KANSAI HELIOS

Niniejsze Og贸lne Warunki Zakupu (zwane dalej 鈥淥WZ鈥) maj膮 zastosowanie do wszystkich czynno艣ci zakupowych (zam贸wienia, odbi贸r towar贸w, itd.) produkt贸w, materia艂贸w, cz臋艣ci, us艂ug i tym podobnych (鈥淭owary鈥) ze strony Kansai Helios Poland Sp. z o.o. (zwany dalej „Klientem”) wobec Dostawcy. Wszelkie dodatki lub zmiany w OWZ, zw艂aszcza zmiany OWZ ze strony Dostawcy, wymagaj膮 wyra藕nej pisemnej zgody ze strony Klienta. Wraz z przyj臋ciem zam贸wienia, Dostawca akceptuje niniejsze OWZ i jest nimi prawnie zwi膮zany.

1. Oferta i zam贸wienie

Otrzymane oferty s膮 bezp艂atne i wi膮偶膮ce. Musz膮 艣ci艣le odpowiada膰 偶膮daniom Klienta. Je艣li oferta ze strony Dostawcy r贸偶ni si臋 鈥 wliczaj膮c w to niewielkie r贸偶nice 鈥 od 偶膮dania Klienta, Dostawca zawiadomi o tym Klienta.

 

Zam贸wienie Klienta zostanie z艂o偶one pisemnie lub przes艂ane drog膮 elektroniczn膮.

 

W ci膮gu trzech dni od otrzymania zam贸wienia od Klienta, Dostawca potwierdzi otrzymane zam贸wienie na pi艣mie lub prze艣le potwierdzenie drog膮 elektroniczn膮, podaj膮c dok艂adn膮 dat臋 dostawy. Po up艂yni臋ciu terminu potwierdzenia (data decyzji: data otrzymana przez Klienta), Klient jest uprawniony do anulowania zam贸wienia (bez podstaw do roszcze艅 ze strony Dostawcy). Je艣li potwierdzenie zam贸wienia nie jest wykonalne ze strony Dostawcy ze wspomnianym terminem trzech dni, Dostawca zapobiegawczo dostarczy Klientowi pisemne zawiadomienie we wspomnianym terminie, wskazuj膮c wi膮偶膮cy termin, w kt贸rym Klient otrzyma
potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia. Klient, wedle w艂asnego uznania, b臋dzie w贸wczas uprawniony do akceptacji nowego terminu lub anulowania zam贸wienia (bez podstaw do roszcze艅 ze strony Dostawcy).

 

Je艣li potwierdzenie przyj臋cia zam贸wienia r贸偶ni si臋 鈥 wliczaj膮c w to drobne r贸偶nice 鈥 od zam贸wienia Klienta, Dostawca zawiadomi o tym Klienta i uzyska jego wyra藕n膮, pisemn膮 zgod臋 za wprowadzenie zmian. W dowolnej chwili (bez podstaw do roszcze艅 ze strony Dostawcy), bez konieczno艣ci uzyskania zgody, Klient jest uprawniony do odrzucenia towar贸w niezgodnych z tre艣ci膮 zam贸wienia, nawet je艣li r贸偶nice s膮 niewielkie (nie wlicza si臋 wyj膮tku przewidzianego w Art. B艂膮d! Nie mo偶na odnale藕膰 藕r贸d艂a odwo艂ania. ).

2. Ceny

Je艣li nie ustalono inaczej, ceny okre艣lone w danym zam贸wieniu Klienta obowi膮zuj膮 dla danej dostawy i zawieraj膮 wszystkie op艂aty celne i koszty dodatkowe, w tym r贸wnie偶 koszty opakowania i transportu. Ceny okre艣lone w zam贸wieniu nie zawieraj膮 podatku VAT. Ceny uznaje si臋 za sta艂e i wszelkie mechanizmy czy klauzule zmiany cen wymagaj膮 uprzedniej zgody w formie pisemnej. Wzrost cen 鈥 z dowolnej przyczyny 鈥 jest wyra藕nie wykluczony.

 

P艂atno艣膰 pe艂nej nale偶nej kwoty powoduje wype艂nienie obowi膮zku przeniesienia stosownych praw na Klienta.

3. Miejsce wykonania

Miejscem wykonania i p艂atno艣ci jest siedziba Klienta, chyba 偶e ustalono inaczej na pi艣mie.

4. Ilo艣膰

Dostawca powiadomi Klienta o sytuacji, w kt贸rej ilo艣膰 towar贸w b臋dzie inna ni偶 uzgodniona. Ilo艣膰 towar贸w nie mo偶e r贸偶ni膰 si臋 o wi臋cej ni偶 10% przy dostawie, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Klienta. Dostawy cz臋艣ciowe s膮 mo偶liwe, je艣li zostan膮 uprzednio zatwierdzone pisemnie przez Klienta.

5. Jako艣膰

Dostawca gwarantuje Klientowi, 偶e dostarczane towary spe艂niaj膮 oczekiwane i uzgodnione warunki jako艣ciowe, warunki wykonania i specyfikacje wymienione w ofercie Dostawcy mog膮 by膰 wykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem przez Klienta. Dostawca zapewni Klientowi odpowiednie dokumenty stwierdzaj膮ce jako艣膰. Okres trwa艂o艣ci i warunki magazynowania b臋d膮 jasno wynika膰 ze specyfikacji. W chwili przyj臋cia, towar musi posiada膰 przynajmniej 75% ca艂o艣ci okresu trwa艂o艣ci.

 

Karty charakterystyki produktu musz膮 by膰 zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami, zw艂aszcza przepisami REACH.

 

Dostawca jest zobowi膮zany do zg艂aszania Klientowi wszelkich zmian w specyfikacji lub karcie charakterystyki produktu.

 

W przypadku zmian wprowadzonych w sk艂adzie produktu lub sposobie produkcji, kt贸re mog艂yby wp艂yn膮膰 na zmian臋 uzgodnionych parametr贸w jako艣ciowych lub sposobu u偶ytkowania (instalacji) produkt贸w,聽Dostawca jest zobowi膮zany do informowania Klienta o wspomnianych zmianach i uzyskania wcze艣niejszej pisemnej zgody ze strony Klienta.

6. Podwykonawcy / Dostawcy / Osoby trzecie; Audyty

Je艣li Dostawca chce skorzysta膰 z us艂ug podwykonawc贸w, dostawc贸w lub os贸b trzecich, wymaga to uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Klienta, a Klient nie jest zobowi膮zany podawa膰 powod贸w odmowy udzielenia takiej zgody. Dostawca korzysta膰 b臋dzie z us艂ug wy艂膮cznie tych podwykonawc贸w, dostawc贸w i os贸b trzecich, kt贸rzy gwarantuj膮 technologicznie bezb艂臋dne i terminowe wykonanie us艂ugi. Niezale偶nie od powy偶szego, wszystkie zobowi膮zania Dostawcy pozostaj膮 niezmienione nawet po uzyskaniu zgody. W zakresie korzystania z us艂ug podwykonawc贸w, dostawc贸w i os贸b trzecich, Dostawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w tym samym stopniu (r贸wnie偶 w odniesieniu do przewinie艅 podwykonawcy, dostawcy i osoby trzeciej), jak w przypadku w艂asnych us艂ug.

 

Je艣li zajdzie taka konieczno艣膰, Klient i jego klienci uprawnieni s膮 do przeprowadzenia kontroli u Dostawcy i jego podwykonawc贸w, dostawc贸w i os贸b trzecich, z kt贸rych us艂ug Dostawca korzysta w realizacji umowy, a Dostawca jest zobowi膮zany do umo偶liwienia dost臋pu do terenu danego zak艂adu na ich wniosek. Dostawca upewni si臋, 偶e prawo Klienta do prowadzenia kontroli i obowi膮zek umo偶liwienia dost臋pu do terenu stosownego zak艂adu b臋dzie r贸wnie偶 dotyczy艂o jego wspomnianych podwykonawc贸w, dostawc贸w i os贸b trzecich.

7. Opakowanie i oznakowanie

Klient nie ponosi odpowiedzialno艣ci za otrzymane opakowania; jednak偶e, Klient mo偶e dokona膰 zwrotu opakowa艅 zwrotnych na koszt Dostawcy.

 

Oznakowanie niebezpiecznych produkt贸w chemicznych powinno by膰 zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami danego kraju, przepisami UE oraz przepisami REACH, w tym, mi臋dzy innymi, DYREKTYW膭 94/62/WE o opakowaniach i odpadach po opakowaniach oraz by膰 zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami w zakresie transportu (opakowania certyfikowane) dotycz膮ce u偶ytego 艣rodka transportu (ADR, IMDG, IATA, …). Otrzymane towary musz膮 by膰 oznaczone jako zarejestrowane w REACH lub zwolnione. Je艣li stosuje si臋 zwolnienie, np. przez przekroczenie ta艣my ilo艣ciowej, Dostawca lub 鈥瀢y艂膮czny przedstawiciel鈥 mianowany przez Dostawc臋 dokona rejestracji towar贸w (na w艂asny koszt) i zapewni stosown膮 dokumentacj臋.

 

Dostawca jest zobowi膮zany przygotowa膰 towary dostarczane Klientowi w spos贸b poprawny i ca艂kowicie zgodny z obowi膮zuj膮cym prawem. Klient mo偶e 偶膮da膰 od dostawcy specjalnego oznakowania towar贸w i odrzuci膰 towary jako wadliwe w przypadku braku oznakowania w uzgodniony spos贸b.

8. Ubezpieczenie

Wszystkie przesy艂ki obj臋te b臋d膮 ubezpieczeniem transportowym, w ramach og贸lnej polisy ubezpieczeniowej Dostawcy. Dostawca na sw贸j koszt uzyska ubezpieczenie u uznanych, wyp艂acalnych ubezpieczycieli, kt贸re to ubezpieczenie obejmowa膰 b臋dzie wszelkie roszczenia wynikaj膮ca z odpowiedzialno艣ci za szkody towarowe lub uszkodzenia cia艂a, roszczenia wynikaj膮ce z naruszenia praw os贸b trzecich, oraz odpowiedzialno艣ci za wycofanie wadliwego produktu. Wysoko艣膰 ubezpieczenia b臋dzie adekwatna do warto艣ci i sposobu wykorzystania umownych towar贸w i us艂ug, przy maksymalnej kwocie ubezpieczenia nie mniej ni偶 5 milion贸w EUR na rok. Na 偶膮danie, Dostawca przedstawi Klientowi dow贸d zakupu ubezpieczenia u ubezpieczyciela. Je艣li Klient dokona kontroli dowodu zakupu ubezpieczenia lub odst膮pi od 偶膮dania okazania takiego dowodu, w 偶adnym wypadku nie oznacza to zwolnienia Dostawcy z obowi膮zku uzyskania ubezpieczenia. Co wi臋cej, fakt istnienia polisy ubezpieczeniowej w 偶aden spos贸b nie zmniejsza ani ogranicza zobowi膮za艅 i odpowiedzialno艣ci Dostawcy wynikaj膮cych z zawartej umowy. Je艣li dojdzie do incydentu obj臋tego ubezpieczeniem wzgl臋dem towar贸w, Klient i Dostawca udziel膮 sobie wzajemnie wszelkich niezb臋dnych informacji w zakresie okoliczno艣ci i zdarze艅 zwi膮zanych z incydentem. Dostawca niniejszym przenosi na Klienta wszelkie uprawnienia wynikaj膮ce z polisy ubezpieczeniowej a zwi膮zane z incydentem. Dostawca poinformuje ubezpieczyciela o wspomnianym przeniesieniu praw i, w wymaganym zakresie, uzyska zgod臋 na przeniesienie. P艂atno艣ci otrzymane przez Klienta wynikaj膮ce z uprawnie艅 w ramach polisy ubezpieczeniowej i przeniesione na niego zostan膮 zestawione z roszczeniami wobec Dostawcy wynikaj膮cymi z incydentu i u偶yte w ich rozliczeniu.

9. Przyj臋cie towar贸w i roszczenia

Termin dostawy / okres dostawy uzna si臋 za dotrzymany po dostarczeniu towar贸w pod uzgodniony adres. Towary mog膮 zosta膰 dostarczone jedynie w dzie艅 roboczy, od poniedzia艂ku do pi膮tku (wy艂膮czaj膮c dni ustawowo wolne od pracy w kraju siedziby Klienta) w godzinach 8.00 do 16.00], chyba, 偶e strony uzgodni膮 inaczej na pi艣mie. Odbi贸r przez Dostawc臋 wadliwych towar贸w odbywa膰 si臋 b臋dzie wed艂ug podobnego rozk艂adu.

 

Wymagane s膮 nast臋puj膮ce dokumenty za艂膮czone do dokument贸w przewozu:
鈭 Dow贸d dostawy wraz ze specyfikacj膮 zgodnie z parti膮 lub faktura,
鈭 Certyfikat z analizy u偶ytych materia艂贸w,
鈭 Dokument z kontroli wagi u Dostawcy w przypadku towar贸w dostarczanych w zbiornikach,
鈭 List przewozowy CMR dla dostaw lub eksportu wewn膮trzwsp贸lnotowego,
鈭 EUR.1 lub faktura z deklaracj膮 preferencyjnego pochodzenia w przypadku towar贸w importowanych ze 藕r贸d艂a
preferencyjnego lub, odpowiednio, deklaracj膮 pochodzenia preferencyjnego dla towar贸w krajowych.

 

Dostawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Klientowi wszystkie niezb臋dne informacje i o艣wiadczenia zgodnie z obwi膮zuj膮cym prawem w zakresie obowi膮zku Klienta do zg艂oszenia: -akcyzy; -Intrastat; -opakowa艅 i opakowa艅 na odpady; -zu偶ytego sprz臋tu elektrycznego i elektronicznego. Dostawca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za szkody, koszty i wydatki (koszty przestoju, koszty manewrowe, koszty przesuni臋膰 magazynowych, itd.) poniesione przez Klienta w wyniku niewywi膮zania si臋 ze wspomnianego obowi膮zku.

 

Dokumenty dostawy s膮 obowi膮zkow膮 cz臋艣ci膮 ka偶dej dostawy. Wszystkie dokumenty musz膮 zawiera膰 numer zam贸wienia Klienta i nazw臋 handlow膮 towar贸w. Integraln膮 cz臋艣ci膮 dokumentacji dostawy wszystkich surowc贸w jest Certyfikat z analizy, kt贸ry stanowi podstaw臋 do odbioru jako艣ciowego surowc贸w. Je艣li stwierdzony poziom jako艣ci nie b臋dzie odpowiada艂 poziomowi okre艣lonemu w Certyfikacie z analizy, koszty testowania zostan膮 pokryte przez Dostawc臋. W przypadku dostawy wi臋cej ni偶 dw贸ch r贸偶nych partii jednego zam贸wionego materia艂u, koszty dodatkowego testowania zostan膮 pokryte przez Dostawc臋, chyba 偶e uzgodniono inaczej na pi艣mie.

 

Przed wysy艂k膮 Dostawca dokona inspekcji towar贸w. Klient dokona sprawdzenia dokument贸w przewozowych w zakresie ilo艣ci towar贸w i opakowania i poinformuje Dostawc臋 na pi艣mie o ewentualnych brakach lub nadwy偶kach ilo艣ciowych oraz widocznych defektach w ci膮gu 10 dni od ich wykrycia. Po otrzymaniu zawiadomienia, Dostawca udzieli odpowiedzi pisemnej w ci膮gu 24 godzin. Dostawca poinformuje Klienta o przyczynach niezgodno艣ci i podj臋tych czynno艣ciach w celu zapobiegania powt贸rnym niezgodno艣ciom.

 

W przypadku, gdy jako艣膰 towar贸w jest niezadowalaj膮ca lub dostawa towar贸w jest op贸藕niona, Klient nie b臋dzie zobowi膮zany do przyj臋cia lub op艂acenia wspomnianych towar贸w, co r贸wnie偶 ma zastosowanie w przypadku dostaw cz臋艣ciowych, jeszcze nie zako艅czonych. Je艣li Klient odrzuci towary, poinformuje o tym Dostawc臋, a Klient b臋dzie m贸g艂 zwr贸ci膰 odrzucone towary na koszt i ryzyko Dostawcy. Do czasu przej臋cia przez Klienta towar贸w przez wys艂anie odpowiednich dokument贸w, koszt i ryzyko magazynowania towar贸w le偶膮 po stronie Dostawcy.

 

Konsekwencje przestoju w produkcji, wynikaj膮cego ze z艂ej jako艣ci dostarczonych towar贸w lub op贸藕nionej dostawy, le偶膮 po stronie Dostawcy, niezale偶nie od udzia艂u Dostawcy we wspomnianej niezgodno艣ci towar贸w lub op贸藕nieniu. Koszty obliczane s膮 dla ka偶dego przypadku osobno, a podstaw膮 s膮 straty w obrotach wynikaj膮ce ze zmniejszonej ilo艣ci produkcyjnej, przestoj贸w produkcyjnych lub nadzwyczajnych zmian i dodatkowej pracy wynikaj膮cej ze z艂ej jako艣ci lub op贸藕nienia.

10. Terminy dostawy i op贸藕nienia

Uzgodnione terminy i okresy dostaw s膮 wi膮偶膮ce. Je艣li nie uzgodniono inaczej na pi艣mie, termin dostawy to data widniej膮ca na potwierdzeniu zam贸wienia przez Dostawc臋. Termin dostawy / okres dostawy uznaje si臋 za dotrzymany gdy towary zostan膮 dostarczone / us艂ugi wykonane pod adresem umieszczonym w zam贸wieniu.

 

Dostawca niezw艂ocznie poinformuje Klienta na pi艣mie o niemo偶no艣ci terminowej dostawy wszystkich towar贸w lub ich cz臋艣ci, je艣li b臋dzie mia艂 tego 艣wiadomo艣膰. Jednocze艣nie poinformuje Klienta o przyczynach i spodziewanej d艂ugo艣ci op贸藕nienia. Gdy tylko powiadomienie zostanie wys艂ane, Klient, wedle w艂asnego uznania, b臋dzie uprawniony do wycofania si臋 ca艂o艣ci lub naruszonej cz臋艣ci umowy i do 偶膮dania zap艂aty odszkodowania na podstawie niewywi膮zania si臋 ze zobowi膮za艅.

 

W przypadku op贸藕nionej dostawy, wliczaj膮c w to przypadki, gdy op贸藕nienie dotyczy tylko cz臋艣ci towar贸w 鈥 Klient mo偶e naliczy膰 kar臋 umown膮 w wysoko艣ci 0,5% warto艣ci op贸藕nionych towar贸w za ka偶dy dzie艅 op贸藕nienia, przy maksymalnej warto艣ci 10% ca艂kowitej warto艣ci op贸藕nionych towar贸w. Klient mo偶e dochodzi膰 dodatkowych odszkodowa艅 wykraczaj膮cych poza wspomniane op贸藕nienie, niezale偶nie od przyj臋cia lub odrzucenia wspomnianej dostawy. Klient mo偶e r贸wnie偶 podj膮膰 dzia艂ania w celu otrzymania dostawy zast臋pczej od innego dostawcy (zakup pokrywaj膮cy).

 

Je艣li istniej膮 wyra藕ne postanowienia, 偶e towary musz膮 zosta膰 dostarczone w konkretnym dniu (transakcja ze sta艂膮 dat膮), w przypadku op贸藕nienia Klient jest uprawniony do wycofania si臋 z umowy bez ustalenia innego terminu i do roszcze艅 odszkodowawczych. Je艣li Klient si臋 wycofa, nie b臋dzie to stanowi艂o podstawy dla Dostawcy do wysuwania roszcze艅.

 

Przyj臋cie op贸藕nionej dostawy przez Klienta nie stanowi zrzeczenia si臋 z praw do odszkodowa艅 lub praw gwarancyjnych.

11. Op艂aty

Je艣li nie uzgodniono inaczej w danym przypadku lub nie jest to zaznaczone inaczej w obowi膮zuj膮cych przepisach, wszystkie op艂aty celne i inne, zwi膮zane z towarami, s膮 pokrywane przez Dostawc臋. Warunek ma r贸wnie偶 zastosowanie w przypadku, gdy Klient musi uzyska膰 mi臋dzynarodowy certyfikat importowy w celu importowania wspomnianych towar贸w.

12. Faktury i p艂atno艣ci

Okres p艂atno艣ci rozpoczyna si臋 z dniem otrzymania prawid艂owo wystawionej faktury.

 

Wszystkie faktury za dostarczone towary do zam贸wienia zostan膮 przes艂ane do adresata celem otrzymania p艂atno艣ci, chyba, 偶e osoba lub firma, na kt贸r膮 adresowane jest zam贸wienie, powiadomi Dostawc臋 o innym stanie faktycznym, przed dostaw膮.

 

Faktur臋 nale偶y wystawi膰 nie p贸藕niej ni偶 do ko艅ca miesi膮ca, w kt贸rym dokonano dostawy obj臋tej wystawion膮 faktura. Faktury zostan膮 uznane za poprawnie wystawione tylko w贸wczas, gdy b臋d膮 zgodne z lokalnymi przepisami o podatku VAT. Faktury zawieraj膮ce b艂臋dy lub uchybienia arytmetyczne lub materialne nie zostan膮 uznane za przeznaczone do op艂acenia. W takich przypadkach okres p艂atno艣ci rozpoczyna si臋 dopiero po otrzymaniu prawid艂owo wystawionej faktury. P艂atno艣膰 nie stanowi potwierdzenia, 偶e towary zosta艂y dostarczone na czas, s膮 wolne od defekt贸w, oraz zrzeczenia si臋 praw gwarancyjnych czy prawa do roszcze艅 odszkodowawczych.

 

Klient jest uprawniony do u偶ywania p艂atno艣ci, wymaganych od niego lub od podmiotu zrzeszonego, w celu bilansowania rozlicze艅, lub do wstrzymywania wspomnianych p艂atno艣ci. Dostawca powstrzyma si臋 od przenoszenia swoich roszcze艅 wobec Klienta na osoby trzecie lub nadawania osobom trzecim prawa do otrzymywania nale偶nych mu p艂atno艣ci od Klienta, chyba, 偶e Klient wyrazi na to pisemn膮 zgod臋. Co wi臋cej, Dostawca nie jest uprawniony do u偶ywania w艂asnych roszcze艅 w celu bilansowania rozlicze艅 wzgl臋dem roszcze艅 Klienta.

13. Pochodzenie towar贸w

Dostawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Klientowi aktualne potwierdzenie pochodzenia towar贸w, najp贸藕niej w trakcie dostawy. Dostawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 kr贸tkoterminowe i d艂ugoterminowe deklaracje Dostawcy dla produkt贸w o pochodzeniu preferencyjnym, w kt贸rych zawarte b臋d膮 informacje o taryfie celnej dla dostarczonych towar贸w. Dostawca jest zobowi膮zany dostarczy膰 Klientowi stosown膮 deklaracj臋 nawet gdy towary nie maj膮 pochodzenia preferencyjnego.

14. Gwarancja

W przypadku niezgodno艣ci towar贸w, Klient b臋dzie uprawniony do dokonania wyboru mi臋dzy wymian膮 a napraw膮 w terminie ustalonym przez Klienta. Dostawca r贸wnie偶 podejmuje si臋 dokonania korekty defekt贸w r贸wnie偶 w trybie wielozmianowym lub w nadgodzinach lub wed艂ug stawki godzinowej, je艣li jest to konieczne z pilnych powod贸w operacyjnych ze strony Klienta, i jest osi膮galne dla Dostawcy. Klient nie jest zobowi膮zany do podj臋cia wi臋cej ni偶 1 (jednej) pr贸by wymiany lub naprawy celem korekty defektu. W przypadku towar贸w obj臋tych gwarancj膮, okres gwarancyjny zostanie rozpocz臋ty na nowo. W przypadku powa偶nych niezgodno艣ci,
Klient b臋dzie mia艂 prawo anulowa膰 lub otrzyma膰 zni偶k臋. Okres gwarancji i r臋kojmi wynosi 24 miesi膮ce dla ruchomo艣ci i 60 miesi臋cy dla nieruchomo艣ci licz膮c od dnia odbioru przez Klienta. Dostawca jest zobowi膮zany przygotowa膰 dow贸d zgodno艣ci, okazywany w chwili odbioru przez Klienta.

 

Ponadto, Dostawca gwarantuje, 偶e towary nie s膮 obci膮偶one prawami os贸b trzecich i zosta艂y wyprodukowane, nabyte i wpuszczone na rynek bez naruszenia wymog贸w niejawno艣ci, praw w艂asno艣ci przemys艂owej czy innych praw ochronnych b膮d藕 zasad uczciwej konkurencji. Co wi臋cej, Dostawca gwarantuje, 偶e korzystanie z towar贸w umownych nie spowoduje naruszenia, w ca艂o艣ci lub cz臋艣ciowo, bezpo艣rednio lub po艣rednio, praw w艂asno艣ci przemys艂owej lub intelektualnej os贸b trzecich, oraz 偶e korzystanie z towar贸w umownych nie spowoduje nieupowa偶nionego ujawnienia tajemnicy handlowej lub biznesowej ani innych informacji niejawnych os贸b trzecich.

 

Je艣li osoba trzecia skieruje oskar偶enie w kierunku Klienta, 偶e jej prawa zosta艂y naruszone w wyniku korzystania z towar贸w i wysunie roszczenie (np. roszczenie o zaprzestanie lub roszczenie odszkodowawcze), Dostawca uzyska wymagane prawa do korzystania dla Klienta przez sporz膮dzenie umowy licencyjnej. Je艣li nie zostanie to zrobione w rozs膮dnym terminie, w贸wczas Klient, wedle w艂asnego uznania, b臋dzie mia艂 prawo wycofa膰 si臋 z umowy lub 偶膮da膰 wsp贸艂miernej obni偶ki cen i stosownego odszkodowania.

15. Si艂a Wy偶sza

Przypadki si艂y wy偶szej daj膮 Stronie ni膮 dotkni臋tej prawo do zawieszenia wywi膮zywania si臋 ze zobowi膮za艅 na czas wyst膮pienia przeszk贸d wraz z zasadnym okresem rozruchu po ustaniu przeszk贸d. Je艣li okres zawieszenie w wyniku wyst膮pienia si艂y wy偶szej b臋dzie d艂u偶y ni偶 trzy miesi膮ce, druga Strona jest uprawniona do wycofania si臋 z transakcji.

 

Przypadki si艂y wy偶szej obejmuj膮, mi臋dzy innymi: wszystkie przypadki kl臋ki 偶ywio艂owej, takie jak trz臋sienia ziemi, uderzenia pioruna, mr贸z, burze, powodzie; poza tym wojna, zmiany w przepisach, interwencje w艂adz, przej臋cie; tak偶e przeszkody jak wybuch, po偶ar, strajk, sabota偶 i wszystkie inne przypadki uznawane za niemo偶liwe do unikni臋cia lub przewidzenia, kt贸rym mo偶na zaradzi膰 jedynie przez po艣wi臋cenie nadmiernej ilo艣ci 艣rodk贸w i narz臋dzi handlowych.

16. Post臋powanie zgodne z prawem, post臋powanie antykorupcyjne

Dostawca o艣wiadcza, zapewnia i zobowi膮zuje si臋 wobec Klienta, 偶e w zwi膮zku z ka偶d膮 transakcj膮, Dostawca i jego pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy, podmioty zrzeszone i inne osoby dzia艂aj膮ce w imieniu Dostawcy post臋puj膮 zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami prawa i rozporz膮dzeniami obowi膮zuj膮cymi w obszarze, w kt贸rym jest Dostawca, w zakresie 艣rodowiska naturalnego, warunk贸w socjalnych i pracy, po偶ar贸w, BHP i kwestii pracowniczych, oraz zgodnie z niemieck膮 Ustaw膮 o 艁a艅cuchach Dostaw (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG). Dostawca w szczeg贸lno艣ci gwarantuje, 偶e w trakcie ca艂ego procesu produkcyjnego nie wykorzystywana jest praca dzieci a zatrudnienie odbywa si臋 zgodnie z przepisami danego kraju o minimalnym wieku pracownik贸w. Dostawca o艣wiadcza, zapewnia i zobowi膮zuje si臋 wobec Klienta, 偶e w zwi膮zku z ka偶d膮 transakcj膮 ani Dostawca ani jego pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy, podmioty zrzeszone i inne osoby dzia艂aj膮ce w imieniu Dostawcy:

  • nie podj膮艂 i nie podejmie dzia艂a艅 kt贸re by艂y lub mog艂yby by膰 dzia艂aniem przest臋pczym wed艂ug obowi膮zuj膮cych przepis贸w i rozporz膮dze艅, w tym, bez ogranicze艅, przepis贸w o sankcjach, antykorupcyjnych, przeciw praniu pieni臋dzy, przepis贸w podatkowych; lub
  • nie zrobi艂 i nie zrobi niczego, co mog艂oby narazi膰 Klienta lub podmioty zrzeszone na naruszenie przepis贸w o sankcjach, antykorupcyjnych, przeciw praniu pieni臋dzy, przepis贸w podatkowych.

Dostawca o艣wiadcza, zapewnia i zobowi膮zuje si臋 wobec Klienta, 偶e w zwi膮zku z ka偶d膮 transakcj膮, ani Dostawca ani jego pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy, podmioty zrzeszone i inne osoby dzia艂aj膮ce w imieniu Dostawcy nie upowa偶ni艂y, oferowa艂y, obieca艂y, op艂aci艂y lub przekaza艂y, ani nie b臋d膮, upowa偶nia膰, oferowa膰, obiecywa膰, op艂aca膰 lub przekazywa膰 korzy艣ci finansowych lub innych na rzecz lub na korzy艣膰 cz艂onkom w艂adz lub osobom prywatnym (i) w celu zach臋cenia lub nagrodzenia osoby za post臋powanie niew艂a艣ciwe w zwi膮zku z pe艂nion膮 przez ni膮 funkcj膮 lub (ii) co stanowi艂oby naruszenie obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

 

Klient mo偶e rozwi膮za膰 ka偶d膮 transakcj臋 ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym wypowiedzeniem, w wyniku naruszenia kluczowych warunk贸w przez Dostawc臋, bez kierowania sprawy do rozstrzygni臋cia s膮dowego, w przypadku gdy:

  • Dostawca lub jego pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy, podmioty zrzeszone i inne osoby dzia艂aj膮ce w imieniu Dostawcy dopu艣cili si臋 (lub Klient ma uzasadnione podejrzenia, 偶e tak jest) naruszenia przepis贸w o sankcjach, antykorupcyjnych, przeciw praniu pieni臋dzy, przepis贸w podatkowych;
  • Dostawca dopu艣ci艂 si臋 (lub Klient ma uzasadnione podejrzenia, 偶e tak jest), naruszenia dowolnej deklaracji, gwarancji czy zobowi膮zania udzielonych przez Dostawc臋 w Punktach 1) do 3) tego Artyku艂u, bez wzgl臋du na to, czy wspomniane naruszenie jest minimalne i z charakteru trywialne lub je艣li, w dowolnej chwili, deklaracje, gwarancje czy zobowi膮zania udzielone przez Dostawc臋 w Punktach 1) do 3) tego Artyku艂u s膮 nieprawdziwe i precyzyjne pod ka偶dym wzgl臋dem;
  • Dostawca lub jego pracownicy, przedstawiciele, podwykonawcy, podmioty zrzeszone i inne osoby dzia艂aj膮ce w imieniu Dostawcy pope艂nili przest臋pstwo (inne ni偶 wykroczenie drogowe); lub
  • Dostawca nie wsp贸艂pracuje w pe艂ni w ramach audytu lub dochodzenia na podstawie Punktu 5) tego Artyku艂u.

 

Cho膰 Klient zak艂ada, 偶e Dostawca wywi膮zuje si臋 ze swoich zobowi膮za艅 w ramach niniejszego Artyku艂u (i z tego wzgl臋du nie ma obowi膮zku monitorowa膰, kontrolowa膰 czy prowadzi膰 audyt post臋powania Dostawcy), Klient mo偶e, w rozs膮dnym czasie i po zawiadomieniu z zasadnym terminem, dokona膰 kontroli i/lub audytu post臋powania Dostawcy pod k膮tem zgodno艣ci z Punktami 1) do 3) tego Artyku艂u a Dostawca zgadza si臋, 偶e wspomniane Punkty s膮 istotnymi warunkami ka偶dej transakcji.

 

Dostawca b臋dzie wsp贸艂pracowa艂 i udziela艂 wszelkich informacji i pomocy zasadnie 偶膮danej przez Klienta w zwi膮zku z monitorowaniem, kontrol膮 i/lub audytem prowadzonym na podstawie Punktu 5) tego Artyku艂u. Na wniosek Klienta Dostawca we藕mie udzia艂 w szkoleniu jakie Klient b臋dzie chcia艂 przeprowadzi膰 w zwi膮zku z tre艣ci膮 Punkt贸w 1) do 3) tego Artyku艂u lub zobowi膮zaniami Dostawcy wynikaj膮cymi z transakcji.

 

Dostawca b臋dzie broni艂, zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialno艣ci Klienta wobec roszcze艅 wnoszonych przez osoby trzecie (wliczaj膮c w to kary pieni臋偶ne od instytucji pa艅stwowych, powi膮zane koszty i wydatki, w szczeg贸lno艣ci koszty reprezentacji prawnej) i wynagrodzi Klientowi wszystkie powi膮zane i wynikaj膮ce szkody, koszty, wydatki oraz niekorzy艣ci i/lub inne konsekwencje.

17. Prawa w艂asno艣ci przemys艂owej os贸b trzecich

Niezale偶nie od tre艣ci Artyku艂u 14 oraz od karygodno艣ci, Dostawca gwarantuje, 偶e towary oraz korzystanie z nich nie narusza w spos贸b bezpo艣redni lub po艣redni patent贸w, wzor贸w u偶ytkowych, marek, znak贸w handlowych, nazw handlowych, zastrze偶onych wzor贸w, praw autorskich i innych praw ochronnych os贸b trzecich, w tym mi臋dzy innymi tajemnice handlowe i/lub biznesowe i know-how. Dostawca b臋dzie broni艂, zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialno艣ci Klienta wobec roszcze艅 wnoszonych przez osoby trzecie (wliczaj膮c w to powi膮zane koszty i wydatki, w szczeg贸lno艣ci koszty reprezentacji prawnej) i wynagrodzi Klientowi wszystkie powi膮zane i wynikaj膮ce szkody, koszty, wydatki oraz niekorzy艣ci i/lub inne konsekwencje; zapis ten ma r贸wnie偶 zastosowanie do spraw powi膮zanych lub wynikaj膮cych z po艣redniego naruszenia praw patentowych.

18. Odszkodowania; odpowiedzialno艣膰 za produkt

Dostawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za wszystkie szkody spowodowane przez Dostawc臋 lub jego podwykonawc贸w, dostawc贸w lub inne strony, z us艂ug kt贸rych Dostawca korzysta do realizacji umowy, niezale偶nie od stopnia karygodno艣ci, i b臋dzie broni艂, zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialno艣ci Klienta wobec roszcze艅 wnoszonych przez osoby trzecie (wliczaj膮c w to powi膮zane koszty i wydatki, w szczeg贸lno艣ci koszty reprezentacji prawnej). Roszczenia odszkodowawcze Klienta pokryj膮 ca艂o艣膰 szk贸d, w tym mi臋dzy innymi utracone zyski i szkody nast臋puj膮ce poniesione przez Klienta, jego partner贸w umownych i/lub klient贸w ko艅cowych, a jego partnerzy umowni i/lub klienci ko艅cowi b臋d膮 uprawnieni do wysuwania wspomnianych roszcze艅 odszkodowawczych bezpo艣rednio wobec Dostawcy (umowa na korzy艣膰 os贸b trzecich). W przypadku wycofania wadliwego produktu przez Klienta lub jego klient贸w, Dostawca ponosi koszty takiej operacji niezale偶nie od stopnia karygodno艣ci, chyba, 偶e zdo艂a udowodni膰 przez dostarczone produkty nie powinny podlega膰 wycofaniu. Dostawca gwarantuje, 偶e pod wzgl臋dem konstrukcyjnym, produkcyjnym i instrukcyjnym produkty s膮 wolne od defekt贸w wed艂ug definicji Ustawy o Odpowiedzialno艣ci za Produkt (tj. Gazeta Prawa Federalnego Republiki Austrii [BGBL] Nr 99/1988 (ze zmianami)) obowi膮zuj膮cej Klienta oraz innych obowi膮zuj膮cych postanowie艅 na temat odpowiedzialno艣ci za produkt. Dostawca gwarantuje, 偶e na podstawie poziomu wiedzy naukowej i technicznej istniej膮cego w czasie, gdy produkty by艂y wprowadzane na rynek, w dostarczonych produktach nie wykryto defekt贸w. Dostawca wy艣le Klientowi pisemne zawiadomienie o planowanych zmianach w materia艂ach, procesach produkcyjnych oraz innych zmianach odnosz膮cych si臋 do produkcji i sk艂adu towar贸w. Dostawca powstrzyma si臋 od wprowadzania wspomnianych zmian do czasu otrzymania wyra藕nej pisemnej zgody ze strony Klienta, kt贸ra to zgoda nie b臋dzie bezzasadnie wstrzymywana bez zasadnego powodu. Dostawca dostarczy Klientowi wszelkie informacje (np. instrukcje obs艂ugi, etykiety ostrzegawcze, atesty) niezb臋dne do dostarczenia produkt贸w wolnych od defekt贸w wed艂ug definicji Ustawy o Odpowiedzialno艣ci za Produkt oraz innych obowi膮zuj膮cych postanowie艅 na temat odpowiedzialno艣ci za produkt. Je艣li Dostawca podejmie wiedz臋 o nadchodz膮cych okoliczno艣ciach, kt贸re mog艂yby wywo艂a膰 defekt produktu wed艂ug definicji Ustawy o Odpowiedzialno艣ci za Produkt oraz innych obowi膮zuj膮cych postanowie艅 na temat odpowiedzialno艣ci za produkt, natychmiast powiadomi o tym Klienta w formie pisemnej i wynagrodzi wszystkie koszty i wydatki zwi膮zane z wycofaniem wadliwych produkt贸w (je艣li zajdzie taka konieczno艣膰). Wszelkie ograniczenia wzgl臋dem zobowi膮za艅 Dostawcy wynikaj膮cych z Ustawy o Odpowiedzialno艣ci za Produkt lub innych obowi膮zuj膮cych postanowie艅 na temat odpowiedzialno艣ci za produkt, lub te偶 wszelkie ograniczenia uprawnie艅 Klienta do dochodzenia roszcze艅 odszkodowawczych wynikaj膮cych z Ustawy o Odpowiedzialno艣ci za Produkt lub innych obowi膮zuj膮cych postanowie艅 na temat odpowiedzialno艣ci za produkt, uznaje si臋 za niewa偶ne. Je艣li wobec Klienta wysuwane s膮 roszczenia osoby trzeciej, Dostawca b臋dzie broni艂, zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialno艣ci Klienta wobec tych roszcze艅. Dostawca poda nazwy producent贸w lub pierwotnych dostawc贸w wadliwego produktu je艣li Klient wyrazi takie 偶yczenie.

19. Poufno艣膰 informacji

Dostawca jest zobowi膮zany do nieujawniania technicznych i handlowych informacji Klienta, w kt贸rych posiadanie wejdzie w zwi膮zku z realizacj膮 umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Klienta. W szczeg贸lno艣ci nie nale偶y ujawnia膰 informacji poufnych. Za poufne uwa偶a si臋 nast臋puj膮ce informacje, niezale偶nie czy odnosz膮 si臋 do Klienta, jego podmiot贸w powi膮zanych, czy jego klient贸w / partner贸w handlowych: wszelkie informacje, dokumenty, rysunki, dane, dane na no艣nikach elektronicznych, procesy, etapy proces贸w, sk艂ady, formu艂y, maszyny, systemy, szablony, przedmioty, informacje rynkowe i marketingowe, informacje techniczne i
handlowe, tajemnice handlowe i biznesowe, informacje finansowe, modele biznesowe oraz procesy biznesowe i inne informacje obj臋te ochron膮, kt贸re, przed czy po zawarciu umowy, zosta艂y 艣wiadomie lub nie艣wiadomie przekazane Dostawcy, w formie pisemnie, graficznej, wizualnej, elektronicznej lub przez przes艂anie produktu lub pr贸bki produktu, w trakcie wizyty s艂u偶bowej lub w inny spos贸b, lub kt贸re przechodz膮 w stref臋 kontroli Dostawcy i/lub czego Dostawca jest 艣wiadomy, jak r贸wnie偶 wszelkie kopie lub informacje pochodne (zwane dalej 鈥濱nformacje poufne鈥).

 

Za Informacje poufne nie uznaje si臋 nast臋puj膮cych: informacje, kt贸re w swojej ca艂o艣ci i precyzyjnej strukturze i sk艂adzie swoich element贸w by艂y, w dniu ich ujawnienia, ju偶 powszechnie znane, co mo偶na udowodni膰, b膮d藕 艂atwo dost臋pne dla os贸b w kr臋gach, w kt贸rych takimi informacjami si臋 pos艂uguje.

 

Uprzednia pisemna zgoda Klienta jest wymagana w ka偶dym indywidualnym przypadku do ujawnienia Informacji poufnych lub wykorzystania Informacji poufnych dla cel贸w w艂asnych lub cel贸w os贸b trzecich, niezale偶nie od tego, czy Informacje s膮 wykorzystywane w ca艂o艣ci czy cz臋艣ciowo, czy s膮 modyfikowane, przetwarzane, czy stanow膮 cz臋艣膰 innych informacji. Ma to r贸wnie偶 zastosowanie do publikacji naukowych. Co wi臋cej, Dostawca b臋dzie wykorzystywa艂 Informacje poufne jedynie w zwi膮zku z dostarczaniem towar贸w i w trakcie oraz po realizacji zam贸wienia nie b臋dzie ich wykorzystywa艂 do cel贸w w艂asnych lub cel贸w os贸b trzecich, i b臋dzie je obs艂ugiwa艂 w spos贸b umo偶liwiaj膮cy mu zwrot Informacji poufnych po zako艅czeniu umowy. W szczeg贸lno艣ci, Dostawca nie b臋dzie podejmowa艂 pr贸b dokonywania odkry膰 lub wyci膮gania wniosk贸w z Informacji poufnych, 艣ledzi艂 informacji bazowych dla posiadanych Informacji, ani analizowa艂 ich przez obserwacj臋, ocen臋, analiz臋 konstrukcji czy testowanie. Tre艣膰 zam贸wie艅 i prace z nimi zwi膮zane r贸wnie偶 stanowi膮 Informacje poufne i musz膮 mie膰 zachowany poufny charakter.

 

Dostawca udzieli dost臋pu do Informacji poufnych tylko tym pracownikom, kt贸rym bezpo艣rednio powierzono realizacj臋 zam贸wienia i kt贸rych znajomo艣膰 Informacji poufnych jest niezb臋dna do realizacji umowy, i kt贸rzy s膮 zwi膮zani uprzednie podpisan膮 umow膮 o zachowaniu poufno艣ci. Dostawca upewni si臋, 偶e wszystkie dokumenty i materia艂y, kt贸re mog膮 zawiera膰 Informacje poufne Klienta s膮 chronione i zabezpieczone przed dost臋pem os贸b trzecich lub nieupowa偶nionych pracownik贸w.

 

Dostawca potrzebuje wyra藕nej pisemnej zgody w przypadku, gdy chce wskaza膰 lub zwr贸ci膰 uwag臋 na powi膮zanie biznesowe z Klientem w dowolnej publikacji.

 

Je艣li istniej膮 powody do podejrze艅 o naruszenie niniejszych postanowie艅 o poufno艣ci, Dostawca b臋dzie zobowi膮zany udowodni膰, 偶e Informacje poufne by艂y ju偶 wcze艣niej znane og贸艂owi spo艂ecze艅stwa w dniu zawarcia umowy lub zosta艂y ujawnione bez jego udzia艂u i odpowiedzialno艣ci.

 

Wobec Klienta, Dostawca jest wsp贸lnie i osobno odpowiedzialny wraz z trzecimi osobami, wobec kt贸rych Informacje poufne zosta艂y ujawnione przez Dostawc臋, lub kt贸re ujawni艂y Informacje poufne wobec Dostawcy, za ka偶de naruszenie niniejszych postanowie艅 o poufno艣ci.

 

Dostawca niniejszym uznaje, 偶e naruszenie zobowi膮za艅 zachowania poufno艣ci przez Dostawc臋 mo偶e doprowadzi膰 do bezpo艣rednich, niemo偶liwych do naprawienia szk贸d, za kt贸re ustawowe odszkodowanie mo偶e by膰 niewystarczaj膮ce. Za ka偶dy przypadek naruszenia postanowie艅 tej umowy przez Dostawc臋 i/lub osob臋, wobec kt贸rej Dostawca ujawni艂 wspomniane Informacje, Dostawca zap艂aci na rzecz Klienta odszkodowanie umowne w wysoko艣ci 50.000 EUR, niezale偶nie od innych roszcze艅 lub 艣rodk贸w prawnych na rzecz Klienta. Linia obrony, wed艂ug kt贸rej szereg narusze艅 nale偶y traktowa膰 jak jedno ci膮g艂e naruszenie jest wykluczona. Na tyle na ile jest prawnie dozwolone, odszkodowanie umowne nie b臋dzie przedmiotem interwencji lub oceny s膮du pod k膮tem stosowno艣ci i b臋dzie niezale偶ne od skali wyrz膮dzonej szkody.

 

Klient nie ponosi odpowiedzialno艣ci za upewnienie si臋, 偶e wykorzystanie Informacji poufnych nie narusza praw w艂asno艣ci intelektualnej, praw autorskich i/lub innych praw os贸b trzecich oraz/lub za szkody wyrz膮dzone Dostawcy lub osobom trzecim. Klient posiada pe艂n膮 swobod臋 do wykorzystywania Informacji poufnych w dowolny spos贸b.

 

Niniejszy Punkt 19 nadal b臋dzie obowi膮zywa艂 po zako艅czeniu lub rozwi膮zaniu powi膮za艅 umownych.

20. Rozwi膮zanie umowy

Niezale偶nie od innych przyczyn rozwi膮zania umowy, o kt贸rych mowa w niniejszych OWZ, Klient jest uprawniony do rozwi膮zania umowy ze skutkiem natychmiastowym je艣li istniej膮 znacz膮ce podstawy. Za znacz膮ce podstawy uwa偶a si臋 w szczeg贸lno艣ci, co nast臋puje:
a. Toczy si臋 post臋powanie upad艂o艣ciowe wobec aktyw贸w Dostawcy, lub rozpocz臋cie post臋powania upad艂o艣ciowego zosta艂o odrzucone ze wzgl臋du na brak aktyw贸w;
b. Istniej膮 okoliczno艣ci, kt贸re sprawiaj膮, 偶e poprawna dostawa towar贸w jest niemo偶liwa;
c. Sam Dostawca, lub osoba przez niego wykorzystywana do dostarczenia towar贸w narusza wa偶ne postanowienia umowne lub zobowi膮zania zwi膮zane z poufno艣ci膮;
d. Powtarzaj膮ce si臋 op贸藕nienia w dostawie i/lub powtarzaj膮ce si臋 zg艂oszenia gwarancyjne od klient贸w;
e. Zmiana w bezpo艣rednich lub po艣rednich prawnych i handlowych 艣rodkach kontroli u Dostawcy (przej臋cie kontroli);

 

Zako艅czenie wszystkich lub poszczeg贸lnych powi膮za艅 umownych nie wp艂ywa na wa偶no艣膰 Artyku艂贸w 14, 18, 17, 19 i wspomniane Artyku艂y pozostaj膮 w mocy po zako艅czeniu powi膮za艅 umownych.

21. Zgoda na przeniesienie powi膮za艅 umownych

Dostawca niniejszym zgadza si臋, 偶e Klient mo偶e przenie艣膰 powi膮zania umowne w ca艂o艣ci na podmiot powi膮zany Klienta (niezale偶nie od ilo艣ci udzia艂贸w). W takich przypadkach, na podstawie pisemnego zawiadomienia, podmiot powi膮zany wskazany przez Klienta przejmuje wszystkie zobowi膮zania i roszczenia wynikaj膮ce z powi膮zania prawnego i obejmuje wszystkie prawa organizacyjne i inne prawa Klienta. Jednak偶e, Klient pozostaje wsp贸lnie i osobno odpowiedzialny wobec Dostawcy w zakresie zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z powi膮zania umownego, w tym zap艂at臋 wynagrodzenia.

22. Obs艂uga i ochrona danych

Dostawca jest poinformowany i zgadza si臋, 偶e dane s膮 przetwarzane przez oprogramowanie Klienta.

 

Je艣li Dostawca przetwarza dane osobowe dla i w imieniu Klienta w zwi膮zku z dostarczaniem towar贸w, musi post臋powa膰 zgodnie ze stosownymi przepisami, w tym z Ustaw膮 o Ochronie Danych [DSG] (ze zmianami) oraz Rozporz膮dzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE w zakresie, jakim ma zastosowanie dla Klienta. Zgodnie z powy偶szym, Dostawca zawrze umow臋 mi臋dzy kontrolerem a przetwarzaj膮cym wed艂ug definicji z Art. 28 Rozporz膮dzenia o Ochronie Danych osobowych UE. Co wi臋cej, je艣li dane b臋d膮 przekazywane 鈥 do Dostawcy lub jego podwykonawc贸w 鈥 do odbiorcy po艂o偶onego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i b臋dzie to niezb臋dne dla realizacji umowy, Dostawca b臋dzie zobowi膮zany do (i) zawarcia um贸w ze standardowymi zapisami UE lub um贸w i r贸wnowa偶nym szablonie wydanych przez Komisj臋 Europejsk膮, jako stosowne 艣rodki zabezpieczaj膮ce wed艂ug definicji z Art. 46 Paragraf 2 lit. c oraz d Rozporz膮dzenia o Ochronie Danych Osobowych UE, (ii) zgodzi膰 si臋 na stosowanie dodatkowych 艣rodk贸w, je艣li b臋dzie to wymagane, oraz (iii) dostarczy膰 Klientowi Ocen臋 Skutk贸w Transferu Danych na 偶膮danie.

23. Postanowienia og贸lne

Niniejsze Og贸lne Warunki Zakupu s膮 wa偶ne dla podmiot贸w Kansai Helios zlokalizowanych w Polsce.

 

Je艣li jedno z postanowie艅 niniejszych OWZ oka偶e si臋 nieskuteczne, niewa偶ne lub niemo偶liwe do egzekwowania, nie wp艂ywa to na skuteczno艣膰, wa偶no艣膰 i mo偶liwo艣膰 egzekwowania pozosta艂ych postanowie艅. W takich przypadkach wspomniane postanowienie zostanie zast膮pione takim, kt贸re w kwestii efektu ekonomicznego jest mu najbli偶sze znaczeniowo i nie jest nieskuteczne, niewa偶ne lub niemo偶liwe do egzekwowania. To samo odnosi si臋 do luk umownych.

 

Tam, gdzie OWZ odnosz膮 si臋 do sformu艂owania 鈥渘a pi艣mie鈥 lub 鈥渨 formie pisemnej鈥 bez dalszych wskaza艅, nale偶y to rozumie膰 jako albo podpisane przez obie strony, albo przes艂ane faksem, poczt膮 elektroniczn膮, lub systemem EDI (elektroniczna wymiana danych). Celem uzyskania wa偶no艣ci, wszelkie zmiany lub poprawki w niniejszych OWZ lub innych umowach mi臋dzy Klientem a Dostawc膮 musz膮 zosta膰 wprowadzone pisemnie. To samo dotyczy odst膮pienia od wymog贸w dotycz膮cych formy pisemnej.

 

Wszelkie spory pomi臋dzy Dostawc膮 a Klientem rozstrzygane b臋d膮 polubownie. W przypadku, gdy nie uda si臋 osi膮gn膮膰 porozumienia w ci膮gu dw贸ch miesi臋cy, sp贸r b臋dzie rozstrzygany przez s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Klienta lub, wedle wy艂膮cznego uznania Klienta, przez s膮d w艂a艣ciwy dla siedziby Dostawcy, polskie prawo ma zastosowanie, z wykluczeniem konfliktu prawnego mi臋dzy przepisami a Konwencj膮 Narod贸w Zjednoczonych o Umowach Mi臋dzynarodowej Sprzeda偶y Towar贸w („CISG”).

Niniejsze OWZ s膮 opublikowane na stronie kansai-helios.pl i wchodz膮 w 偶ycie od dnia 01.01.2022.