helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Og贸lne warunki sprzeda偶y

ows2023
KANSAI HELIOS Poland Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
1. Zakres
 1. 聽Niniejsze Og贸lne Warunki Sprzeda偶y (w dalszej cz臋艣ci okre艣lane jako 鈥濷WS鈥) dotycz膮 wszelkiej dzia艂alno艣ci (sprzeda偶, dostawy, itp.) Kansai Helios Poland Sp. z o.o. (w dalszej cz臋艣ci okre艣lanego jako 鈥濪ostawca鈥) z klientem. Wszelkie dodatkowe zapisy lub zmiany OWS, zw艂aszcza zmiany OWS wzgl臋dem klienta, wymagaj膮 pisemnej zgody Dostawcy. W momencie z艂o偶enia zam贸wienia Klient akceptuje OWS i zostaje nimi prawnie zwi膮zany.
 2. Je偶eli jedno lub wi臋cej z postanowie艅 OWS zostanie w pe艂ni lub cz臋艣ciowo uniewa偶nione, nie b臋dzie to mia艂o wp艂ywu na wa偶no艣膰 pozosta艂ych warunk贸w. W miejsce niewa偶nego postanowienia wprowadzone zostan膮 takie zapisy, kt贸re s膮 prawnie dopuszczalne i kt贸re najbardziej odpowiadaj膮 ekonomicznym celom niewa偶nego postanowienia. Wszelkie w膮tpliwo艣ci zwi膮zane z interpretacj膮 OWS lub interpretacj膮 umowy nale偶y t艂umaczy膰 tak, a偶eby by艂y one uznane za uzgodnione, co z regu艂y ma zastosowanie w podobnych sytuacjach.
 3. Niniejsze OWS maj膮 zastosowanie r贸wnie偶 do wszelkich przysz艂ych dzia艂a艅 oraz kontakt贸w handlowych z Klientem.
2. Oferta i zam贸wienie
 1. Oferty nie b臋d膮 wi膮偶膮ce pod wzgl臋dem ceny, ilo艣ci, dostaw oraz czasu dostaw do momentu wyra藕nego ich oznaczenia jako wi膮偶膮ce. Dostawca jest zobowi膮zany potwierdzi膰 zam贸wienie Klienta na pi艣mie, w przeciwnym wypadku umowa nie b臋dzie uwa偶ana za zawart膮.
 2. Propozycje Dostawcy zawarte w katalogach, prospektach, lub temu podobnych, oraz o艣wiadczenia pisemne i ustne z jego strony s膮 wi膮偶膮ce tylko wtedy, je偶eli zostan膮 wyra藕nie okre艣lone przez Dostawc臋 w potwierdzeniu zam贸wienia.
 3. Je偶eli potwierdzenie zam贸wienia b臋dzie si臋 r贸偶ni膰 od tre艣ci zam贸wienia, wszelkie odst臋pstwa b臋d膮 uwa偶ane za zaakceptowane przez Klienta, je偶eli Klient nie zg艂osi wobec nich sprzeciwu w trybie natychmiastowym.
 4. Nieistotne zmiany w ofercie s膮 dopuszczalne.
 5. Oczywiste b艂臋dy w ofercie cenowej, potwierdzeniach lub fakturach mog膮 by膰 w ka偶dym momencie poprawiane bez zgody Klienta.
 6. Dostawca mo偶e by膰 reprezentowany tylko przez odpowiednio upowa偶nione osoby/podmioty. O艣wiadczenia i wskazania pracownik贸w Dostawcy, nie s膮 wi膮偶膮ce bez pisemnej aprobaty ze strony Dostawcy. Wszelkie zmiany postanowie艅 umowy wymagaj膮 pisemnego potwierdzenia przez Dostawc臋.
 7. Je偶eli nie zostanie wydane potwierdzenie zam贸wienia, umowa zostaje zawarta w momencie wysy艂ki zam贸wionych towar贸w przez Dostawc臋.
3. Cena
 1. Cen膮 sprzeda偶y jest cena obowi膮zuj膮ca w dniu z艂o偶enia zam贸wienia, czyli cena zgodna z aktualn膮 ofert膮.Wszystkie ceny podawane przez Dostawc臋 nie obejmuj膮 podatku VAT, chyba 偶e zostanie to wyra藕nie zaznaczone. Je偶eli nie postanowiono inaczej, ceny nie obejmuj膮 koszt贸w dostawy oraz frachtu i ubezpieczenia, kt贸re s膮 fakturowane oddzielnie.
 2. Je偶eli koszty pracy lub inne koszty produkcyjne, takie jak koszty surowc贸w, energii, transportu, finansowanie itp., na kt贸re Dostawca nie ma wp艂ywu, wzrosn膮 w okresie pomi臋dzy potwierdzeniem zam贸wienia a dniem dostawy, Dostawcy przys艂ugiwa膰 b臋dzie prawo korekty ceny sprzeda偶y, dostosowuj膮cej ceny do zmienionych warunk贸w. Zmienione ceny b臋d膮 mia艂y zastosowanie do wszystkich kolejnych dostaw. W przypadku dostaw lub us艂ug o charakterze sta艂ym Dostawcy przys艂uguje prawo dostosowania ceny zgodnie z powy偶szym zapisem.
 3. Podstaw膮 okre艣lenia wysoko艣ci ceny, do zap艂aty kt贸rej obowi膮zany jest Klient, b臋dzie iloczyn ceny sprzeda偶y i waga w kg, sztuki lub obj臋to艣膰 w litrach ustalona w momencie potwierdzenia zam贸wienia.
 4. O ile nie uzgodniono inaczej, Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia op艂aty w wysoko艣ci 20 EUR,- w przypadku zam贸wie艅 poni偶ej 200 EUR netto.
4. Dostawa
 1. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy b臋d膮 si臋 odbywa艂y wed艂ug formu艂y 鈥瀍x works鈥.
 2. W przypadku transportu realizowanego przez Dostawc臋, koszty dostawy b臋d膮 ponoszone przez Klienta.
 3. Termin dostawy wskazany przez Dostawc臋 w ofercie handlowej zasadniczo nie jest wi膮偶膮cy lecz wymaga skonkretyzowania po uzgodnieniu wszystkich kwestii dotycz膮cych dostawy, w szczeg贸lno艣ci formu艂y dostawy, miejsca dostawy i 艣rodka transportu. Je偶eli zajdzie taka potrzeba, konkretne terminy dostaw mog膮 zosta膰 okre艣lone przez Dostawc臋. Uzgodnienia dotycz膮ce czasu dostaw nie s膮 r贸wnoznaczne z zawarciem konkretnej umowy.
 4. W przypadku op贸藕nienia uzgodnionej dostawy o wi臋cej ni偶 14 dni Klientowi, po przed艂u偶eniu pierwotnego terminu o 14 dni, przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy. Odst膮pienie wymaga zachowania formy pisemnej. Wyklucza si臋 wszelkie pozosta艂e roszczenia.
 5. W przypadku wyst膮pienia nieoczekiwanych przeszk贸d w realizacji dostawy (strajk, przerwy w zak艂adzie produkcyjnym, zak艂贸cenia w dostawie surowc贸w, brak surowc贸w, interwencja w艂adz publicznych, blokady, itp. lub w innym wypadku wyst膮pienia si艂y wy偶szej) Dostawcy przys艂ugiwa膰 b臋dzie prawo wyd艂u偶enia okresu dostawy lub ca艂kowitego b膮d藕 cz臋艣ciowego odst膮pienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji wzgl臋dem Klienta.
 6. Je偶eli Klient nie odbierze zam贸wionej ilo艣ci towaru w ustalonym terminie Dostawca mo偶e domaga膰 si臋 od Klienta zap艂aty kary umownej w wysoko艣ci 25% warto艣ci zam贸wionego towaru. Niezale偶nie od obowi膮zku zap艂aty kary umownej, Dostawcy przys艂uguje prawo wyst膮pienia z roszczeniami odszkodowawczymi przenosz膮cymi wysoko艣膰 zastrze偶onej kary. Ponadto, w takim przypadku wszelkie ci臋偶ary i korzy艣ci zwi膮zane z towarem oraz ryzyko przypadkowego zniszczenia lub uszkodzenia towar贸w przechodzi na Klienta pocz膮wszy od dnia dostawy, tj. postawienia towar贸w do dyspozycji Klienta.
 7. Ustalony termin dostawy mo偶e zosta膰 wstrzymany lub ulec zmianie w przypadku op贸藕nienia Klienta w p艂atno艣ci jakiejkolwiek faktury. O ile nie ustalono inaczej, w przypadku braku wp艂aty wymagalnej nale偶no艣ci, pomimo braku pisemnego upomnienia, wszelkie pozosta艂e nale偶no艣ci staj膮 si臋 natychmiast wymagalne.
 8. Dopuszczalne s膮 rozbie偶no艣ci w ka偶dorazowej dostawie o +/- 10% w stosunku do zam贸wionej ilo艣ci towaru i nie mo偶e stanowi膰 to podstawy odst膮pienia od umowy oraz roszcze艅 odszkodowawczych ze strony Klienta.
 9. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania nieznacznych zmian w produktach oraz do dostarczania produkt贸w nieznacznie zmodyfikowanych w stosunku do produkt贸w katalogowych, co mo偶e wynika膰 np. z zastosowania nowej technologii, sk艂adu surowcowego, itp. bez konieczno艣ci powiadamiania o tym fakcie Klienta sk艂adaj膮cego zam贸wienie.
5. Przeniesienie ryzyka
 1. W przypadku organizacji transportu przez Klienta osobi艣cie lub za po艣rednictwem firmy transportowej, wszelkie ryzyko przechodzi na Klienta ex works (Incoterms 2010).
 2. W przypadku dostawy realizowanej przez Dostawc臋, wszelkie ryzyko przechodzi na Klienta w momencie dostarczenia towar贸w do punktu docelowego (przed roz艂adunkiem). Dostawca nie ma obowi膮zku dokonania roz艂adunku towar贸w. Je偶eli transport, na zlecenie i koszt Klienta, jest realizowany przez wybranego przez niego przewo藕nika, ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzi na Klienta niezw艂ocznie po dostarczeniu towar贸w przewo藕nikowi.
 3. Ubezpieczenie, je偶eli b臋dzie wymagane, na w艂asne 偶yczenie zamawia i op艂aca Klient.
6. Warunki p艂atno艣ci
 1. W przypadku p艂atno艣ci z odroczonym terminem p艂atno艣ci nale偶no艣ci okre艣lone faktur膮 VAT musz膮 zosta膰 uregulowane w terminie 30 dni od daty odbioru przes艂anej faktury. Skonto udzielane jest wy艂膮cznie w ramach i na podstawie pisemnych porozumie艅 pomi臋dzy stronami. Uzgodnione skonto ulegaj膮 automatycznemu uniewa偶nieniu, bez konieczno艣ci zawiadamiania o tym fakcie danej strony, w przypadku, gdy po dwukrotnym zg艂oszeniu nieprawid艂owych lub niew艂a艣ciwych potr膮ce艅 skonta, skonto jest nieprawid艂owo lub niew艂a艣ciwie potr膮cane po raz trzeci.
 2. W przypadku op贸藕nie艅 w sp艂acie nale偶no艣ci z przyczyn le偶膮cych po stronie Klienta, naliczone zostan膮 odsetki ustawowe. Ponadto Dostawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta wszelkich roszcze艅 z tytu艂u szk贸d poniesionych w zwi膮zku z op贸藕nieniami w p艂atno艣ciach.
 3. W przypadku uzasadnionych w膮tpliwo艣ci dotycz膮cych mo偶liwo艣ci spe艂nienia 艣wiadczenia przez Klienta ze wzgl臋du na jego stan maj膮tkowy, Dostawca mo偶e, po uprzednim zawiadomieniu Klienta, odst膮pi膰 od realizacji z艂o偶onych zam贸wie艅 oraz zawartych um贸w lub uzale偶ni膰 kolejne dostawy od dokonania przedp艂aty lub ustanowienia innego rodzaju zabezpieczenia, jak r贸wnie偶 mo偶e domaga膰 si臋 sp艂aty wszystkich nieuregulowanych, tak偶e niewymagalnych, p艂atno艣ci.
 4. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie p艂atno艣ci realizowane s膮 w PLN.
 5. Pracownicy dzia艂u sprzeda偶y Dostawcy s膮 upowa偶nieni do odbioru nale偶no艣ci tylko i wy艂膮cznie w przypadku posiadania stosownego upowa偶nienia.
7. R臋kojmia za wady
 1. Towary winny zosta膰 poddane kontroli niezw艂ocznie po ich dostarczeniu. Wszelkie stwierdzone wady winny by膰 zg艂oszone nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 8 dni od dnia dostawy, wraz z opisem rodzaju i zakresu uszkodzenia. Wady ukryte nale偶y zg艂asza膰 nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 8 dni od dnia ich ujawnienia. Reklamacje winny okre艣la膰 rodzaj i zakres wad. W przypadku niezg艂oszenia reklamacji, lub niezg艂oszenia ich w zakre艣lonym terminie, towary uwa偶ane b臋d膮 za zaakceptowane. W takim przypadku wyklucza si臋 mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia przez Klienta z roszczeniami z tytu艂u r臋kojmi lub roszczeniami odszkodowawczymi oraz mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od umowy. Na Kliencie spoczywa ci臋偶ar udowodnienia istnienia wady w momencie dostawy.
 2. W przypadku zg艂oszenia reklamacji obowi膮zkiem Klienta jest przes艂anie Dostawcy, na w艂asny koszt i ryzyko, pr贸bek wadliwych towar贸w.
 3. Nieznaczne defekty (delikatne r贸偶nice w kolorze, wady ulegaj膮ce zanikowi lub takie, kt贸re mog膮 zosta膰 naprawione przez Klienta niewielkim wysi艂kiem) nie stanowi膮 wady w rozumieniu niniejszych OWS.
 4. Dostawca sprzedaje towary zgodne z zam贸wieniem lub specyfikacj膮 produktu. Dostawca mo偶e udzieli膰 rad dotycz膮cych zastosowania danego produktu, ale nie mog膮 one zosta膰 uznane za wskaz贸wki wi膮偶膮ce. Klient jest odpowiedzialny za dokonanie analizy przydatno艣ci produkt贸w do zamierzonego ich wykorzystania. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci sytuacji, gdy produkty Dostawcy s膮 艂膮czone z rozcie艅czalnikami, plastyfikatorami, dodatkami lub innymi sk艂adnikami zakupionymi w innym 藕r贸dle ni偶 Dostawca. Dostawca nie przyjmuje 偶adnej odpowiedzialno艣ci oraz nie udziela r臋kojmi na wykorzystanie produkt贸w niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. R臋kojmia nie obejmuje wad niemo偶liwych do wykrycia przez Dostawc臋 (np. w wyniku przetworzenia produktu).
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wady spowodowane przez osoby trzecie. W takim przypadku obowi膮zkiem Dostawcy jest jedynie przekazanie roszcze艅 Klienta osobie trzeciej.
 7. Za wyj膮tkiem spraw, w kt贸rych Klient ma prawo odst膮pienia od umowy, Dostawcy przys艂uguje prawo wyboru sposobu usuni臋cia wady (naprawa, wymiana na wolny od wad lub obni偶enie ceny towaru).
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za wady powsta艂e w wyniku dzia艂a艅, program贸w lub zastosowania materia艂贸w Klienta.
 9. Niezale偶nie od uprawnie艅 wynikaj膮cych z r臋kojmi, Klientowi przys艂uguje prawo dochodzenia odszkodowania z tytu艂u szkody spowodowanej wadami produkt贸w tylko i wy艂膮cznie w przypadku, gdy szkoda Klienta powsta艂a wskutek ra偶膮cego zaniedbania lub celowego dzia艂ania ze strony Dostawcy.
 10. Roszczenia z tytu艂u r臋kojmi przeciwko Dostawcy przys艂uguj膮 tylko i wy艂膮cznie Klientowi i nie mog膮 by膰 cedowane na osoby trzecie. Roszczenia z tytu艂u r臋kojmi wygasaj膮 po 12 miesi膮cach od dnia dostawy lub po wyga艣ni臋ciu terminu wa偶no艣ci produkt贸w, w zale偶no艣ci od tego, kt贸ry z tych termin贸w up艂ynie pierwszy.
8. Roszczenia odszkodowawcze
 1. Dostawca ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u szkody spowodowanej ra偶膮cymi zaniedbaniami lub celowym jego dzia艂aniem. Ra偶膮ce zaniedbania musz膮 zosta膰 udowodnione przez stron臋 poszkodowan膮.
 2. Wysoko艣膰 odszkodowania nie mo偶e przewy偶sza膰 wysoko艣ci wyrz膮dzonej szkody rozumianej jako szkoda rzeczywista wynikaj膮ca z faktur.
 3. Obowi膮zkiem Klienta jest zbadanie produkt贸w pod wzgl臋dem ich kompatybilno艣ci z planowanym przeznaczeniem. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedostatecznie przeprowadzone badania.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za naruszenia, kt贸rych dopuszcz膮 si臋 osoby trzecie.
 5. Wszelkie roszczenia z tytu艂u szkody przedawniaj膮 si臋 po up艂ywie 6 miesi臋cy od daty zg艂oszenia szkody stronie w wyniku kt贸rej dosz艂o do szkody, lub po up艂ywie 3 lat w przypadku realizacji dostaw.
9. Odpowiedzialno艣膰 za produkt
 1. Niniejsza klauzula 9 ma zastosowanie tylko i wy艂膮cznie w jurysdykcjach, w kt贸rych obowi膮zuj膮 specjalne prawa klient贸w dotycz膮ce odpowiedzialno艣ci za produkt.
 2. Roszczenia regresowe wzgl臋dem Dostawcy zg艂aszane przez strony umowy lub strony trzecie lub strony trzecie w oparciu o 鈥瀘dpowiedzialno艣膰 za produkt鈥, zgodnie z prawem dotycz膮cym odpowiedzialno艣ci za produkt, nie obowi膮zuj膮, chyba 偶e strona wysuwaj膮ca roszczenia udowodni, 偶e b艂膮d wyst膮pi艂 po stronie Dostawcy i by艂 on spowodowany ra偶膮cymi zaniedbaniami.
 3. Niezale偶nie od postanowie艅 klauzuli 9.2 powy偶ej, klauzula 8 reguluje odpowiedzialno艣膰 za produkt i szkody przez niego wyrz膮dzone w towarach wykorzystywanych komercyjnie.
 4. W przypadku dalszej odsprzeda偶y towaru przez Klienta, odpowiedzialno艣膰 Klienta za produkt zostanie ustalona z jego klientami, w przeciwnym razie Klient ponosi odpowiedzialno艣膰 za odsprzedawany towar.
10. Zakaz dokonywania cesji, kompensowania i wstrzymywania p艂atno艣ci
 1. Cesja wierzytelno艣ci wzgl臋dem Dostawcy jest zabroniona bez uprzedniej, pisemnej zgody Dostawcy.
 2. Wyklucza si臋 mo偶liwo艣膰 kompensowania jakichkolwiek roszcze艅 wzajemnych Klienta wzgl臋dem roszcze艅 Dostawcy.
 3. Uzasadnione roszczenia nie upowa偶niaj膮 klienta do wstrzymywania p艂atno艣ci pe艂nej faktury lecz tylkoodpowiedniej jej cz臋艣ci. Pozosta艂a cz臋艣膰 nale偶no艣ci nie mo偶e by膰 wstrzymywana.
11. Prawo w艂asno艣ci
 1. Towary pozostaj膮 w艂asno艣ci膮 Dostawcy do momentu uiszczenia ceny.
 2. Do czasu pe艂nego op艂acenia towar贸w Klientowi przys艂uguje prawo do korzystania z nich w normalnym trybie prowadzenia dzia艂alno艣ci handlowej. Zabrania si臋 jednak zastawiania towar贸w lub czynienia z nich przedmiotu zabezpieczenia. Dostawca musi zosta膰 poinformowany w trybie natychmiastowym o przypadkach zaj臋cia mienia przez jakichkolwiek wierzycieli. W ka偶dym momencie Dostawcy przys艂uguje prawo informowania os贸b trzecich o przys艂uguj膮cych mu roszczeniach z tytu艂u ceny sprzeda偶y. Klient jest zobowi膮zany wyjawi膰 Dostawcy nazwy i adresy swoich Odbiorc贸w, stany magazynowe oraz liczb臋 roszcze艅 zwi膮zanych z odsprzeda偶膮, oraz poinformowa膰 potencjalnych Odbiorc贸w o cesji wierzytelno艣ci.
 3. W przypadku op贸藕nie艅 w dokonywaniu p艂atno艣ci, w szczeg贸lno艣ci w przypadku zaistnienia prawdopodobie艅stwa og艂oszenia upad艂o艣ci Klienta, Klient, tymczasowy dyrektor, lub zarz膮dca maj膮tku bankruta jest zobowi膮zany umo偶liwi膰 Dostawcy dost臋p do towar贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Dostawcy oraz produkt贸w wyprodukowanych przy u偶yciu towar贸w Dostawcy. Ponadto Klient umo偶liwi Dostawcy dost臋p do ksi膮g rachunkowych celem umo偶liwienia dokonania zaspokojenia roszcze艅 Dostawcy.
 4. Wszelkie formu艂y i pr贸bki przez ca艂y czas i w ka偶dej sytuacji pozostaj膮 w艂asno艣ci膮 Dostawcy, tak偶e w贸wczas, gdy zosta艂y one wyprodukowane lub opracowane na koszt Klienta.
12. Opakowania / wypo偶yczone kontenery / pojemniki
 1. Kontenery/pojemniki wypo偶yczone Klientowi zostan膮 zwr贸cone Dostawcy w nale偶ytym stanie, bez pozosta艂o艣ci produkt贸w i bez pobierania za to dodatkowych op艂at. Zabrania si臋 wykorzystywania kontener贸w/pojemnik贸w do innych cel贸w i/lub do innych produkt贸w, Zbiorniki/pojemniki mog膮 by膰 tylko i wy艂膮cznie u偶ywane do transportu dostarczanych w nich towar贸w. Zabrania si臋 usuwania etykiet.
13. Ochrona danych
 1. Sk艂adaj膮c zam贸wienie Klient wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie jego danych osobowych przez ich utrwalania i przesy艂anie podmiotom trzecim powi膮zanym z Dostawc膮, w celu realizacji zam贸wienia.
 2. Klient zobowi膮zuje si臋 chroni膰 wszelkie informacje, o kt贸rych dowiedzia艂 si臋 w zwi膮zku z relacjami biznesowymi, dokumentacj膮 umown膮 oraz wszelkie inne informacje dotycz膮ce wsp贸艂pracy, stanowi膮ce tajemnic臋 handlow膮 przez ca艂y okres obowi膮zywania umowy oraz przynajmniej przez okres 5 lat po jej zako艅czeniu. Tajemnica handlowa obejmuje w szczeg贸lno艣ci: cennik, warunki wsp贸艂pracy handlowej oraz innej, informacje dotycz膮ce promocji sprzeda偶y, reklamy, faktur, zam贸wie艅, korespondencji, sprawozda艅, dokument贸w umownych oraz wszelkich innych danych ustalonych w formie fizycznej i innej. Strona naruszaj膮ca wspomniane wymogi poufno艣ci i tajemnicy handlowej poniesie konsekwencje z tytu艂u wyrz膮dzonych szk贸d materialnych i innych.
14. Przeciwdzia艂anie korupcji
 1. Realizuj膮c wsp贸艂prac臋 handlow膮 strony wyra藕nie zobowi膮zuj膮 si臋 unika膰 jakichkolwiek dzia艂a艅, kt贸re nosi艂yby znamiona praktyk korupcyjnych.
 2. Strony zobowi膮zuj膮 si臋, 偶e nie b臋d膮 przekazywa艂y, sk艂ada艂y obietnic ani otrzymywa艂y 偶adnych prezent贸w, wp艂at pieni臋偶nych lub jakichkolwiek warto艣ciowych przedmiot贸w, bezpo艣rednio sobie nawzajem lub za po艣rednictwem swoich pracownik贸w lub pracownik贸w innych firm (departament贸w, sekcji lub agencji) lub jakichkolwiek os贸b z zamiarem przekupstwa, celem wymuszenia na danym pracowniku lub kliencie wykorzystania swojej pozycji, skutkuj膮cego okre艣lonymi transakcjami z Klientem, jego asystentami, agentami, dystrybutorami lub podmiotami zrzeszonymi. W przypadku pope艂nienia jakiegokolwiek wykroczenia lub usi艂owania jego pope艂nienia, zgodnie z powy偶szym zapisem, wcze艣niej zawarte umowy, jak i niniejsza umowa s膮 niewa偶ne. Je偶eli jakiekolwiek umowy nie wesz艂y jeszcze w 偶ycie, przyjmuje si臋, 偶e nie zosta艂y zawarte.
15. Ograniczenia dostaw
 1. Dostawca stosuje si臋 do mi臋dzynarodowych praw i sankcji okre艣lonych przez Uni臋 Europejsk膮 (鈥濫U鈥), Stany Zjednoczone (鈥濽S鈥) oraz Narody Zjednoczone (鈥濽N鈥) w sytuacjach, w kt贸rych maj膮 one zastosowanie (艂膮cznie z wszelkim obowi膮zuj膮cym prawem miejscowym). Klient jest 艣wiadom i akceptuje ten obowi膮zek oraz potwierdza, 偶e 偶aden produkt Dostawcy nie b臋dzie wykorzystywany, ani dostarczany do Podmiot贸w Obj臋tych Sankcjami lub Kraj贸w Obj臋tych Sankcjami (tak jak zosta艂o to okre艣lone poni偶ej). Ponadto, Dostawca nie ma obowi膮zku realizacji dostaw, je偶eli zdob臋dzie widz臋 lub b臋dzie mia艂 powody, a偶eby przypuszcza膰, 偶e istnieje zwi膮zek pomi臋dzy Klientem lub Klientami i jakimikolwiek osobami (fizycznymi, prawnymi lub rz膮dowymi) wpisanymi na list臋 podmiot贸w obj臋tych sankcjami USA, UK, EU, lub UN (鈥濸odmiot Obj臋ty Sankcjami鈥) lub b臋d膮cymi zaanga偶owanymi, powi膮zanymi z Kub膮, Sudanem, Iranem lub Birm膮, Syri膮, P贸艂nocn膮 Kore膮 lub ich agencjami rz膮dowymi (鈥濳raje Obj臋te Sankcjami鈥).
16. Miejsce sprzeda偶y, jurysdykcja i prawo w艂a艣ciwe
 1. Miejscem sprzeda偶y towar贸w oraz miejscem p艂atno艣ci jest siedziba Dostawcy.
 2. Wszelkie spory powsta艂e na gruncie wsp贸艂pracy ze Dostawc膮 rozstrzygane b臋d膮 w s膮dach w艂a艣ciwych ze wzgl臋du na siedzib臋 Dostawcy.
 3. Do OWS zastosowanie maj膮 przepisy prawa polskiego. Konwencja dot. Transakcji Kupna i Sprzeda偶y ONZ nie znajduje zastosowania.

Niniejsze OWS s膮 opublikowane na stronie kansai-helios.pl i wchodz膮 w 偶ycie od dnia 01.03.2015.