helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko

Budowanie kultury opieki – Zero wypadków i zdrowe miejsce pracy

W KANSAI HELIOS zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników i społeczności są najważniejsze. To więcej niż zobowiązanie – to nasza obietnica.

 

Nasza polityka BHP służy jako przewodnik pomagający stworzyć miejsce pracy wolne od zagrożeń, wspierający kulturę opieki i zapewniający zgodność. Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas najważniejszą sprawą, uwzględnianą w każdej decyzji, z precyzyjnymi celami, a ostatecznym celem jest osiągnięcie zerowej liczby wypadków w miejscu pracy.

Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju KANSAI HELIOS na rok 2030, dążymy do osiągnięcia współczynnika częstości wypadków związanych ze stratą czasu pracy (LTIF) równego lub mniejszego niż 1,5. Skupiamy się na bezpieczeństwie nie tylko naszych pracowników, ale także zewnętrznych wykonawców, gości i partnerów.

Obejmujemy Zarządzanie Środowiskiem

Nasze zaangażowanie na rzecz środowiska wykracza poza deklaracje; widać to wyraźnie w celach w zakresie zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 30% i zmniejszenie zużycia wody i energii o 20% do roku 2030. Zobowiązujemy się również do zmniejszenia produkcji odpadów o 30%, wzmacniając nasze zobowiązanie do minimalizacji naszego śladu ekologicznego.

 

W zakresie zarządzania produktami, skupiamy się na odpowiedzialnym zarządzaniu substancjami chemicznymi, opracowywaniu zrównoważonych produktów i promowaniu praktyk bezpiecznego postępowania. Skupiamy się na innowacjach i badaniach ukierunkowanych na pionierskie rozwiązania, które nie tylko spełniają, ale nawet przekraczają standardy regulacyjne, minimalizując w ten sposób wpływ na środowisko. Nasze zaangażowanie w innowacje jest kluczowe, szczególnie w tworzeniu produktów zgodnych z przepisami REACH i zwiększających bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i planety.

Ponadto jesteśmy dumnymi uczestnikami Responsible Care®, globalnej inicjatywy przemysłu chemicznego, której celem jest poprawa wyników w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Program ten kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie, efektywne wykorzystanie zasobów, przejrzyste raportowanie, zaangażowanie interesariuszy, współpracę regulacyjną i promowanie odpowiedzialnego zarządzania substancjami chemicznymi w całym łańcuchu produktów.

W KANSAI HELIOS zmieniamy kolor na zielony

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska jest wpisane w podstawowe zasady Grupy KANSAI HELIOS. Naszą ambicją jest odpowiedzialne działanie wobec przyrody i podejmowanie działań na rzecz klimatu w całym naszym łańcuchu wartości. Zajmujemy się zmianami klimatycznymi za pomocą modelu biznesowego, który zmniejszy nasz wpływ na środowisko.

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska i budowania przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla w KANSAI HELIOS. W ramach inicjatywy »We turn it green« (tł. Zazielenić) od 2020 roku koncentrujemy się na namacalnych zielonych działaniach w czterech priorytetowych obszarach:

Ludzie

Staramy się włączać przyjazne dla środowiska działania i wybory do naszej codziennej pracy we wszystkich obszarach naszej działalności. Naszym celem jest również zachęcenie wszystkich zainteresowanych stron do podjęcia działań na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Zakup

Ograniczamy wpływ surowców dzięki rozwiązaniom i energii odnawialnym i nadającym się do recyklingu. Nasza współpraca z dostawcami opiera się na kryteriach zrównoważonego rozwoju i wymaganiach środowiskowych.

Produkty

Dzięki naszym produktom i rozwiązaniom generujemy wartość dla naszych klientów i pozytywnie wpływamy na środowisko. Opracowujemy nowe powłoki i rozwiązania w celu zmniejszenia zużycia wszelkiego rodzaju zasobów i śladu węglowego naszych produktów. Jednocześnie pomagamy naszym klientom ulepszać ich procesy pod względem trwałości powłok czy ogólnej optymalizacji procesu.

Produkcja

Przyspieszamy nasze działania, aby działać wydajniej, odpowiedzialnie gospodarować zasobami i materiałami, a także zmniejszać emisje, odpady i wszystkie inne czynniki.