helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informuję, że:

 

1) Administratorem danych osobowych (dalej: ADO) jest:

Kansai Helios Poland Sp. z o.o.

 

2) Dane kontaktowe ADO:
Kansai Helios Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.,
ul. Przeskok 43, 63 – 400 Ostrów Wlkp., tel.: (062) 735 29 66, adres e-mail: helios@kansai-helios.pl

 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi),
 • prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sprzedaż produktów oferowanych przez spółki Grupy KANSAI HELIOS,
 • prowadzenie działań marketingowych prowadzonych przez spółki Grupy KANSAI HELIOS
  samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
 • dochodzenie roszczeń,
 • archiwizacja,
 • prowadzenie korespondencji,
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na ADO.

 

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b, c, f RODO, tj. w zakresie niezbędnym do:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, wynikającego m.in. z przepisów prawa podatkowego
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO (m.in. dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa, prowadzenie korespondencji).

 

5) Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. do Słowenii) w związku z faktem działania ADO w Grupie Kapitałowej KANSAI HELIOS. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://kansai-helios.pl

 

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać:

 • uprawnione organy publiczne,
 • Spółki Grupy KANSAI HELIOS na podstawie wewnętrznych umów,
 • Podmioty współpracujące i kontrahenci – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy,
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, usługi archiwizacji i/lub niszczenia dokumentacji, doradztwa prawnego, w tym w zakresie spraw sądowych i administracyjnych, informatyczne.

 

7) Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji świadczeń wynikających z zawartych umów, a ponadto przez okres:

 • wymagany przez przepisy prawa (np. ustawą o rachunkowości),
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z łączącym strony stosunkiem prawnym,
 • na jaki została udzielona zgoda.

 

8) Informujemy o przysługującym Państwu prawie do:

 • żądania ich dostępu do swoich danych osobowych w celu sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, w granicach prawa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z ADO,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub droga e-mailową.

 

9) Podanie danych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi wzajemną współpracę, w tym zawarcie i realizację umów handlowych.

 

10) ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

Powrót