helios@kansai-helios.pl
+48 (62) 735 29 66

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie „KANSAI HELIOS Poland” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim (dalej: ADO), z którym można się skontaktować:

 1. telefonicznie: (062) 737 29 40.
 2. e-mail: helios@kansai-helios.pl
 3. listownie na adres: ul. Przeskok 43, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski

 

II. Cele przetwarzania

ADO przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu :

 • oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które składana jest aplikacja;
 • oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które składana jest aplikacja;
 • oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na innym stanowisku w Spółce;
 • wyboru odpowiedniej osoby do pracy w Spółce;
 • ochrony roszczeń cywilnoprawnych ADO związanych z procesem rekrutacji.

 

III. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani  danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy), jak również przetwarzanie potrzebne jest do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; imiona, nazwiska, daty urodzenia dzieci (w przypadku zawarcia umowy o pracę); numer PESEL.
 • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazano dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; imiona, nazwiska, daty urodzenia dzieci (w przypadku zawarcia umowy o pracę); numer PESEL.
 • Uzasadniony interes ADO – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. ADO posiada uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy jest Pan/Pani odpowiednią osobą na stanowisko, na które następuje rekrutacja.

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych

ADO przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez okres 5 lat, nie dłużej niż  do upływu okresu niezbędnego do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji, chyba że wyrażono zgodę na dłuższy okres przetwarzania.

 

V. Odbiorcy danych

ADO może przekazywać Pana/Pani  dane osobowe:

 • Spółkom Grupy KANSAI HELIOS – na podstawie wewnętrznych umów,
 • Dostawcom ADO, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ADO i tylko zgodnie z poleceniami ADO.

 

VI. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, przy czym w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia; imiona, nazwiska, daty urodzenia dzieci (w przypadku zawarcia umowy o pracę) – ma Pan/Pani prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres ADO wskazany w punkcie I,
 2. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO,
 7. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od ADO Pana/Pani danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Te dane może Pan/Pani przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ADO przesłał Pana/Pani dane do innego administratora (pod warunkiem, że takie przesłanie jest technicznie możliwe). Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które ADO przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody,
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z ADO w sposób określony w punkcie I.

Powrót